Vedtægter

Følgende vedtægter er besluttet på den årlige ordinære generalforsamling d.10.10.2021


§ 1 - Foreningens navn og formål

Foreningens navn er ”Haveforeningen Skovly Nyborg”. Formålet er at samle havedyrkere, der har have i Skovly, for derigennem bedre at kunne varetage deres interesser med hensyn til lejemålet.


§ 2 - Kontingent

Kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen. Haveleje og kontingent betales en gang om året, senest 5. april. Havelejere, der ikke har betalt til tiden, skal betale et gebyr på 100,00 kr. der sammen med havelejen m.v. indbetales senest 8 dage efter fristens udløb. I modsat fald ophører lejemålet.

§2, stk. 2
Der opkræves et depositum på kr. 5000,00 kr. ved et lejemåls indgåelse,


§ 3 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, samt to bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis to og tre. Dog ikke formand og kasserer samtidig.


§ 4 - Generalforsamling

Der afholdes en ordinær generalforsamling årligt i august eller september måned. Generalforsamlingen skal indvarsles 21 dage forud.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig motivering herom. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovligt indvarslet.


§ 5 - Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.

Forslagsstillere skal være tilstede på generalforsamlingen. .

Dagordenen foreligger til eftersyn hos formanden 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen i opslagstavlen på skurvognen ved foreningshuset.
Referat fra bestyrelsesmøde opslås i opslagstavlen ved foreningshuset. Referat af bestyrelsesmøde opslås samme sted efter godkendelse.


§ 6 - Stemmeflertal

Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Skriftlig afstemning skal foretages hvis det forlanges. Medlemmer med have har stemmeret.
Der kan afgives 1 stemme pr. have.


§ 7 - Kassereren

 Kassereren er ansvarlig for kassens midler, har dertil hæveret på foreningens konti. Der vælges 2 revisorer for 2 ad gangen samt 2 revisorsuppleanter. Formanden har ret til, sammen med revisorer, når som helst at revidere kassen. Formanden kan i kassererens fravær disponere over foreningens bankkonti. 


Bestyrelsen er bemyndiget til: At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fælleskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt at indgå kontrakter herom.


§ 8 - Antagelse og afskedigelse

Bestyrelsen antager og afskediger bestyreren af foreningens udsalg.


§ 8,  stk 2.

Generalforsamlingen vedtager bestyrelsens og frivillige hjælpers honorar og størrelse. Som ud- gangspunkt fastsættes honoraret jf. bestemmelserne i Ligningslovens §7M” Det er bestyrelsen der vedtager hvornår man er frivillig. Punktet er til beslutning på hver generalforsamling.§ 9 - Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses når mindst to tredjedele af medlemmerne stemmer derfor og kun på en dertil særligt indkaldt generalforsamling denne tager tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendom.


§ 10

Haveforeningen Skovly’s vedtægter henviser i øvrigt til Nyborg Kommunes udlejnings og ordensreglement.

§ 10, stk. 2

En have kan kun handles eller overdrages, hvis bygningerne og bygningernes placering, kloakforhold, forsikringsforhold, træer til skel, hækhøjde og havens sømmelige stand, med bestyrelsens anerkendelse er, eller bringes i overensstemmelse med regner i stk. 1” i Ny- borg Kommunes regler for udlejening af kolonihaver samt Kolonihaveforbundets love.


§ 11 - Havehandel

Ingen havehandel kan foretages, uden at bestyrelsen er underrettet forud, da der SKAL foretages vurdering af haven. Overtageren kan først opnå kontrakt, når den i Kommunens ordensreglements omtalte handleafgift er erlagt til foreningen af sælgeren.


§ 12 - Vedligeholdelse af haver

Yderhækkene må ikke overstige 150 cm. Ved uoverensstemmelse med haveejere skal mellemhække være 180 cm. Klipning af hække foretages efter behov, dog mindst 2 gange årligt, og da senest 1 juni og 1 september. Medlemmer der ikke overholder §14 for et misligholdesbrev/skidtbrev og skal betale et beløb på kr. 500,00.