Indkaldelse til generalforsamling
08. oktober 2023

Sted: Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg

1. Velkomst ved formand Konstantin Pisani

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

3. Årsberetning ved formand Konstantin Pisani

4. Oplæg ved Tryg Forsikring

5. Regnskab ved kasserer Bjørn Stampe

6. Indkomne forslag
 • Forslag 1: Vurderingsudvalget bør sidde i to år
 • Forslag 2: Al kommunikation skal fremadrettet foregå elektronisk
 • Forslag 3: Få gangpælene tilbage, samt gangnummer og havenumre på gangen tilbage

7. Valg til bestyrelsen:
 • Kasserer for 2 år (Bjørn Stampe genopstiller ikke)
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ledig post, da Martin Ernst trak sig fra bestyrelsen midt i perioden)
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Kim Thomsen genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ledig post, da Sanne Kastrup har solgt sin have)
 • 1. suppleant for 2 år (Bente Poulsen genopstiller)
 • 2. suppleant for 1 år (Tine Klinge-Christensen genopstiller)

8. Valg af revision
 • Revisor i 2 år (Mikael Steensen genopstiller)
 • Revisor i 2 år (Marianne Fick Lauridsen genopstiller ikke)
 • 1. revisorsuppleant for 2 år (Frank Pedersen genopstiller)
 • 2. revisorsuppleant for 1 år (Ledig post)

9. Oplæg om arbejdet i Sydøstfyns kredsen ved kredsformand Solvejg Nielsen
 • Valg af 5 personer til repræsentantskabet i Sydøstfyns kredsen
10. Valg til vurderingsudvalget

11. Evt.

Referat af generalforsamling
22. oktober 2022

Dagsorden:
 1. Velkomst.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Beretning v/Formanden.
 5. Regnskab v/Bjørn Stampe.
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag fra Jens Larsen (se bilag)
  2. Forslag fra Peter Horsevad (se bilag)
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  Formand Konstantin Pisani (ønsker genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Gitte Mouritsen (Ønsker ikke genvalg)
  Suppleant Bente Poulsen (Ønsker genvalg).
 8. Valg af revisor for 1 år.
 9. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)
 10. Valg til vurderingsudvalget
 11. Evt.

Ad 1.
Velkomst ved Formand Konstantin Pisani, som bad om 1 minuts stilhed for tidligere nu afdøde formand Leif Thomsen.

Ad 2.
Som ordstyrer blev valgt Vibeke Ejlertsen. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.
Vibeke startede ud med at bede generalforsamlingen påfører følgende tre punkter til dagsordenen da de var faldet ud: Valg af revisor, valg til kredsen og valg til vurderingsudvalget. Det og dagsordenen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3.
Til stemmeudvalget blev valgt: Anne 88, Marianne 6 og Ina 68.

Ad 4.
Formanden beretter at det i år at Skovly har 75 års jubilæum, men at dette er blevet overset. Der vil blive arbejdet på en fest til sommer.

Lokalplansforslaget har skabt en del utilfredshed i alle foreninger i Nyborg, og formanden har sammen med formænd fra de andre foreningen i Nyborg lavet et fælles indsigelse mod planen.
I samme åndedræt har formanden forespurgt Kommunen om en vedligeholdelsesplan for foreningen. Dertil svarer kommunen at det er der ikke og kommer der heller ikke. Når der f.eks. er skader på vandrørende kommer kommunen og reparere dem, men har ingen planer om at skifte rørene ud.
Nu venter foreningen sammen med de andre foreninger på svar på indsigelserne og dette svar kan ankes hvis foreningen ikke finder svaret som ønsket.

Vandregningen er ok i størrelse i forhold til den varme sommer. Og alle medlemmer har været med til at holde øje med sprængninger af rør og vandhaner der løber.

Kommunen har ikke været så aktiv til at vedligeholde fællesarealerne, men heldigvis har Jens Larsen 286, været god til at hjælpe til med arealerne, og Anne 88 sørger for at toiletterne er pæne og rene.

Formanden bad om hjælpere til åbningen af vand når den tid igen kommer og Ole ”Vand”, Jens 286 og Jimmy 72 meldte sig til opgaven.

Hækkenes højde er stadig en udfordring. Formanden bad forsamlingen tænke over hvordan vi kan klarer den opgave sammen, i stedet for at bestyrelsen bare bulder frem med skidtbreve. Og takkede for ordet.
Som reaktion på beretningen kom der en del ydelser omkring problemet med hækkene. Vibeke bad dem der kom med konkrete forespørgsler omkring deres hække om at kontakte bestyrelsen om disse spørgsmål.
Benny 61, kunne berette at der er en gammel aftale med kommunen om at slå græsset ved Fristedet, og at man ikke kunne forlange en plan fra kommunen om dette, da kommunen planlægger det ind i deres planer så det passer bedst ind.

Beretningen bliver vedtaget enstemmigt.

Ad. 5.
Bjørn gennemgår regnskabet.
Der bliver stillet spørgsmål til den tidligere lejestigning, hvorfor annonce i lokalavisen og elregningen. Disse spørgsmål bliver belyst og besvaret.
.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

Ad. 6.
A) Jens fremlægger sit forslag om hævning af kontingent. Ønsket er at det skal give et rådighedsbeløb til foreningen, til bl.a. uforudsete regninger m.m.
Der bliver argumenteret for og imod
Forslager til afstemning bliver at kontingentet bliver sat op til 2000 for 400 M2, 2500 for 600 og 3000 for 800 over de næste to år, med 100,00 stigning ved næste opkrævning.
Forslaget bliver vedtaget 23 for og 18 imod.

B) Peter fremlægger sit forslag for nedsættelse af depositum til 2000,00 i stedet for de nu 5000,00.
Peter mener det er mange penge set nogle af havernes tilstand i betragtning.
Bjørn mener stadig prisen er rigtig set evt. Omkostninger i betragtning.
Konstantin mener også at prisen da alting koster mere og mere.
Der bliver foretaget afstemning om nedsættelse af depositum til 2000,00.
Forslaget bliver nedstemt med 25 nej og 15 ja.

Ad. 7.
A) Formanden stiller sig til rådighed som fortsat formand. Der er ingen
modkandidater og Konstantin bliver genvalgt for 2 år.

B) Gitte ønsker ikke genvalg. Forsamlingen og bestyrelsen takker Gitte for
hendes gode arbejde.
Sanne Kastrup 254 og Tine 46 stiller op. Der bliver foretaget skriftligt valg.
Sanne 25 stemmer, Tine 13 stemmer, 2 blanke stemmer.
Sanne er valgt til bestyrelsen for 2 år.
Da Sanne er suppleant bliver Tine 46 valgt til 2. suppleant for 1 år.

C) 1. Suppleant Bente Poulsen bliver genvalgt for 2 år.

Ad.8.
Marianne have 6 bliver valgt til revisor for 2 år.

Ad. 9.
Konstantin Pisani, Frank 261, Anja 76, Jens 286, Henning 9 blev valgt til Repræsentantskabet i Sydøstfyns kredsen.

Ad. 10.
Ina 68, Kenni 71, Konstantin, Frank 261 & Peter 17 blev valgt til vurderingsudvalget. Peter fortalte kort om udvalgets arbejde og at man hvis man meldte sig skulle kunne deltage i vurderingskursus d. 5 november. Invitation til kurset bliver sendt ud til de nye medlemmer.

Ad. 11.
Der blev stillet spørgsmål omkring vurderingssystemet da nogle mente at det er
misvisende, og Peter 17 forklarede omkring systemet og at det er vedtaget af Kolonihaveforbundet, så man ikke kan komme uden om vurderingssystemet.

Dirigent: Vibeke Ejlertsen
Referent: Kim Thomsen

Indkaldelse til generalforsamling
22. oktober 2022

Sted: Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg
 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab v./ Bjørn Stampe
 6. Indkome forslag
  1. Forslag fra Jens Larsen (se bilag)
  2. Forslag fra Peter Horsevad (se bilag)
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Formand - nuværende formand Konstantin Pisani ønsker genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem - nuværende bestyrelsesmedlem Gitte Mouritsen ønsker ikke genvalg
  3. Suppleant - nuværende suppleant Bente Poulsen ønsker genvalg
 8. Evt.
Bilag:
Forslag fra Jens Larsen
 1. Hævning af kontingent løbende over de næste par år. Så vi for penge til at arbejde med som forening. F.eks. 100,00 kr. pr. år, til vi rammer 2000/2500/3000 for 400/600/800 m2 grunde.
 2. Parkeringspladser på grundende. Virker dobbelt-moralsk at vi snakker om at reducere kørslen på gangene og så tillader flere og flere parkeringspladser på grundende.
 3. Fældning og genplantning af bæltet af rønnetræer langs omkørselsvejen (Kommunen).
 4. Bedre info generelt, med henblik på ting så som præmiehaver, fællesdage osv., samt en revurdering af alle de steder hvor informationen kan findes, skal der være så mange, eller skal de samles et sted?
Forslag fra Peter Horsevad
 1. Jeg foreslår at depositummet siddes ned fra 5000 til 2000 kr. Da en have til eks. 5000 bliver dobbelt så dyr at erhverve. Der skal jo gerne være plads til alle i Skovly, både rige og fattige.

Referat af generalforsamling
10. oktober 2021

Dagsorden:
 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Beretning ved formanden
 5. Gennemgang af regnskabsåret ved kasserer
 6. Indkomne forslag
  1. Honorering af bestyrelsen
  2. Vedtægtsændring vedrørende salg og fraflytning af haver
  3. Forslag vedrørende depositum og dets størrelse ved køb af haver
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer for 2 år (Bjørn Stampe ønsker genvalg)
  2. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Martin Ernst og Kim Thomsen ønsker genvalg)
  3. 2. suppleant for 2 år (Sanne Kastrup ønsker genvalg)
  4. Valg af revisor for 2 år
  5. Valg af revisor for 1 år
  6. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 8. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)
 9. Valg til vurderingsudvalget
 10. Evt.
Ad 1.
Velkomst ved formand Konstantin Pisani

Ad 2.
Som ordstyrer blev valgt Vibeke Ejlertsen. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.

Ad 3.
Til stemmeudvalget blev valgt: Frank have 261, Marianne have 6, Bente have 129.

Ad 4.
Formand Konstantin Pisani fortalte om året eller retter årene som er gået. Nedenstående er beretningen:

”Kære alle. Først vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen omkring det store engagement de har lagt for dagen. Vi har for det første fået styr på samtlige haver i kolonien, og alle er registreret i et edb system.En anden ting er at alle har betalt leje næsten til tiden. 

Dernæst har vi med hjælp fra en del frivillige moderniseret det gamle marketenderi, stor tak til alle involverede og omdøbt det til fristedet. Vi har indkøbt 2 varmepumper som er sat op på fristedet og kontoret så bygningerne kan holdes frostfri. Så har vi fået adgang til vandforsyningen så vi har mulighed for at holde øje med om vandforbruget løber løbsk.

En stor tak til Anne som hver morgen har sørget for at vores fællestoilet har været holdt pænt og rent.

Det er faktisk lykkedes at få udlejet stort set samtlige haver og kommunen har været meget samarbejdsvillige i klargøring af de haver som var fuldstændigt tilgroede, alle dræn er ligeledes blevet reetableret da en del var faldet sammen. Vi skulle nødig ligne Venedig igen.

En stor tak til H2O have 185 for hans indsats med at hjælpe hvor det var nødvendigt.

Vi takker også Jens som har på frivillig basis gået rundt og samlet affald, beskåret buske, ordnet bede, og været mine øjne, så hvis der var noget der trængte til opmærksomhed kunne vi tage hånd om det.

Der har også været en del renoveringsarbejde/nybygning samt installation af elektricitet på forskellige pladser i kolonien, det betyder selvfølgelig at vejene ikke er optimale på nuværende.

Vi er opmærksomme på problemet, men må desværre vente til foråret med at gøre noget ved problemet, vi beklager.

Det glæder mig meget at der er kommet en vaccine, så vi forhåbentlig for mere fornuftige forhold at komme sammen på i 2021.

Vi har stadig en del opgaver foran os som vi kigger på bla. Store træer og hække der er for høje og strømtavler til gangene.

En rigtig god dag til alle."

Ad 5.

Regnskabet blev godkendt.


Ad. 6.

Der var af bestyrelsen fremlagt 3 forslag til ændringer af vedtægterne.

 1. Honorering af bestyrelsen
  1. Bjørn Stampe forklarede kort om baggrunden for forslaget, idet det er mere end 10 år siden at det på en generalforsamling blev besluttet at medlemmer af bestyrelsen skal have fri haveleje som honorering af deres arbejde. Bestyrelsen mener at spørgsmålet skal tages op igen og det skal besluttes hvorledes bestyrelsen skal honoreres for arbejdet, såfremt man mener at det skal den. Der var generel enighed om at bestyrelsen skal honoreres for deres arbejde, og nedenstående tekst blev vedtaget og skrives ind i vedtægterne med betegnelsen §8 stk. 2:  Generalforsamlingen vedtager bestyrelsens og frivillige hjælpers honorar og størrelse. Som udgangspunkt fastsættes honoraret jf. bestemmelserne i Ligningslovens §7M” Det er bestyrelsen der vedtager hvornår man er frivillig. Punktet er til beslutning på hver generalforsamling.

   Det blev besluttet generalforsamlingen at bestyrelsens honorar for det næste år, skal svare til det enkelte bestyrelsesmedlems haveleje, dog ikke højere en svarende til en have på 800 m2.”. 


 2. Vedtægtsændring vedr. salg/fraflytning af haver
  1. Der blev talt frem og tilbage om forslaget, og følgende formulering blev besluttet, med pålydende §10 stk. 2: ”En have kan kun handles eller overdrages, hvis bygningerne og bygningernes placering, kloakforhold, forsikringsforhold, træer til skel, hækhøjde og havens sømmelige stand, med bestyrelsens anerkendelse er, eller bringes i overensstemmelse med regner i stk. 1 ”I Nyborg Kommunes regler for udlejning af kolonihaver samt Kolonihaveforbundets love.”

 3. Depositum og dets størrelse ved køb af haver
  1. Der blev talt frem og tilbage om forslaget, nogle mente at forslaget ville holde nogle mennesker fra at købe/leje en kolonihave pga. størrelsen af beløbet, andre at forslaget var godt for haveforeningen.

   Til sidst blev der fremlagt et forslag til afstemning, og som blev vedtaget, benævnt §2 stk. 2, med følgende ordlyd: ”Der opkræves et depositum på kr. 5000,00 kr. ved et lejemåls indgåelse”.


Ad 7.
 1. Kasserer Bjørn Stampe ønskede genvalg. Der var ingen andre der ønskede at stille op, og blev med store klapsalve genvalgt.
 2. Martin Ernst og Kim Thomsen ønskede begge genvalg. Som modkandidat til Martin Ernst stillede Lis Bjørch sig til rådighed. Afstemningen blev afgjort med følgende stemmer: 42 Martin, 4 Lis og 2 blanke. Derved blev Martin Ernst genvalgt for en 2 årig periode.
  Der var ingen modkandidater til Kim Thomsen, som derfor blev valgt for en 2 årig periode.

 3. Sanne Kastrup ønskede genvalg som suppleant for 2 år. Der var ingen

  modkandidater og Sanne blev valgt.

Ad 8.
 1. Som revisorer for 2 år blev Mikael Steensen, have 88, valgt. 

 2. Som revisorer for 1 år blev Marianne Fick, have 6, valgt.

 3. Til revisorsuppleant stillede Frank have 261 og Casper have 167 sig til rådighed.

 4. Som revisorsuppleant for 2 år blev Frank Pedersen, have 261, valgt.

 5. Valgresultatet blev 38 stemmer Frank, 7 stemmer Casper og 3 blanke.


Ad 9.

Til Repræsentantskabet i Syd/Østfyns kredsen blev følgende valgt:

Konstantin Pisaru 41, Tine 46, Marianne 6, Frank 261 & Sandra 273. Den inviterede Kredsformand Solvejg gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at de valgte møder op til kredsrepræsentantskabsmøderne, da man ellers er forhindret i at træffe beslutninger.


Ad 10.

Henning Bojsen have 9 ønsker at trække sig fra udvalget.

Til udvalget blev valgt: Konstantin 41, Bente 129, Frank 261, Casper 167, Lasse 52 & Christoffer 234.
Der blev ytret ønske om at vurderingsudvalget skal kunne sidde længere end 1 år, men dette skal stilles som et forslag til vedtagelse og kunne derfor ikke besluttes.


Ad 11.

Formanden fortalte om muligheden for at få fjernet alle buskene på Flæskholmvej, da disse er til gene for trafikken og er blevet for høje og store. Der er indhentet en pris ved Erik Jørgensen på kr. 37.000 + moms for arbejdet. Formanden forsøger at overtale kommunen til at betale for dette arbejde.

Der er en del for og imod dette ønske. Idet nogen mener at de skærmer godt for indsigten til deres haver og holder støv væk fra vejen.

Der bliver forespurgt om ikke de høje træer på Flæskholmvej kunne blive skåret ned eller skåret til, pga. skygge i haverne fra disse træer. Dette vil formanden prøve at se på ved kommunen.

Der bliver nævnt den til tider meget høje fart på Flæskholmvej. Formanden vil tage kontakt til kommunen for at hører om der er mulighed for bump eller andre foranstaltninger der nedbringe farten.


Formanden og dirigenten takker for et langt men godt møde og hæver mødet.


Referent Kim Thomsen

Dirigent: Vibeke Ejlertsen