Ordensreglement

Følgende reglement er gældende for alle kolonihaveforeninger i Nyborg Kommune


§ 1 

Det påhviler enhver lejer at dyrke sin lod som kolonihave og til enhver tid at holde den i sømmelig orden, fri for ukrudt og andre skadelige plantevækster, der kan være til gene for andre kolonihaver i haveforeningen.


§ 2

De udlagte gange og veje mellem haverne renholdes af lejeren ud for sin lods vedkommende, dog kun til gangenes og vejenes midterlinjer Hvor haverne grænser ud til offentlig vej eller fortov, påhviler det kommunen at renholde vej eller fortov. Havelejerne må dog i så tilfælde holde arealet under hækken rent i 35 cm bredde.


§ 3

Lejeren skal hegne det lejede areal langs hovedgangen og ud mod offentlig vej eller fortov ved plantning af hæk af træsorter godkendt af Nyborg Kommune. Hegning må først ske efter aftale med pågældende haveforenings bestyrelse. Som skelhegn må anvendes ovennævnte træsorter, træ- eller trådhegn. Tvistigheder omkring skelhegn afgøres af haveforeningens bestyrelse. Klipning af hegnene, der ikke må være over 150 cm høje og max 50 cm i bredden for skelhegn 180 cm hhv. 50 cm – foretages efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og da senest den 1. september. Ved nyplantning skal der vælges træsorter, så en vis ensartethed opnås på den enkelte havegang. Adgangen til haven skal være forsynet med låge, påsat havens nummer.


§ 4

Træer og buske må ikke plantes nærmere hegn end henholdsvis 200 og 150 cm fra dette. Træer, der på grund af højde og omfang er til væsentlig gene for nabohaver kan af bestyrelsen forlanges fældet eller skåret ned.


§ 5

Det er forbudt at anvende kemiske plantebeskyttelsesmidler til beskyttelse, bekæmpelse og regulering af plantevækst i kolonihaverne. Dagrenovation håndteres efter de bestemmelser, som fremgår af Nyborg Kommunes regulativ for fjernelse af dagrenovation. Grønt affald må komposteres i haven eller anbringes i containere, såfremt sådanne er opstillet i kolonien. Alt andet affald skal medtages til hjemmet.

Der må ikke afbrændes haveaffald af, jf. Nyborg Kommunes Regulativ for afbrænding af haveaffald, der trådte i kraft 1. januar 2011.

Animalsk gødning, der skal anvendes i haven, må straks efter aflæsning fjernes fra veje og stier og nedgraves. Haveaffald må under ingen omstændigheder henkastes i havekoloniens område eller i omegnen.


§ 6

På det lejede areal må ingen bygning af nogen art opføres eller ændres uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra pågældende haveforenings bestyrelse.

  1. Huset samt evt. redskabsskur skal placeres på den bageste tredjedel af grunden, set fra havestien med mindsteafstand til skel på 250 cm. Bestyrelsen kan dog dispensere for haver med en speciel beliggenhed eller udformning.
  2.  Bebyggelsen på hver havelod må ikke overskride 10% af havens areal og højst udgøre 50 m², max højde 4 m over terræn. Heri er medregnet overdækkede terrasser og redskabsskur. Derudover må der opføres et drivhus på max. 10 m². Bebyggelsens areal udregnes efter væggenes udvendige mål. Tagudhæng må max. være 50 cm. Taget skal udføres med kip (rejsning) og må max. have en hældningsvinkel på 30°, dog mindst 15°. Overdækkede terrasser kan tillukkes/tilskoddes i perioden 1. november til 1. april med træelementer.
  3. Installation af vindmøller og udgravning til havebassiner må kun ske efter tilladelse fra haveforeningen.
  4. Til taget må kun anvendes godkendte tagmaterialer i diskrete farver. Til væggene må kun anvendes træ eller lignende lette materialer. Til behandling af væggene må kun anvendes diskrete farver. Husene skal stedse holdes i god stand med reparation og maling. Bestemmelserne om ildsteder og skorstene i bygningsreglement for småhuse skal overholdes. Der kan på den enkelte havelod søges om tilladelse til etablering af en godkendt samletank. 2 eller flere ejendomme må ikke gå sammen om en fælles tank. Ved tømning af tanke skal det sikres, at haveforeningens veje ikke tager skade af kørsel med slamsuger. Hvis vejene ødelægges skal havelejeren selv bekoste reetableringen. Ansøgning om spildevandstilladelse skal rettes til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Huse, som er opført efter tidligere gældende bestemmelser, skal tilstræbes bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Tvistigheder mellem bestyrelserne og havelejerne angående denne paragraf kan forelægges Nyborg Kommune, der træffer den endelige afgørelse.


§ 7

Det er forbudt lejerne at udgrave og bortkøre jord, sand, sten, grus, ler og tørv eller lignende uden haveforeningens tilladelse. Indenfor det enkelte haveområde må der kun være 1 marketenderi, som kun må betjene haveforeningens medlemmer. Her ud over må der ikke drives nogen form for handel på eller fra haverne. Den enkelte haveforening kan træffe bestemmelser vedrørende anvendelse af støjende redskaber, så som elgeneratorer, motoriserede haveredskaber m.v.


§ 8

Løsgående hunde må ikke medtages i koloniens haver eller gange. Husdyrhold må ikke finde sted, dog må mindre husdyr medtages under ophold i haven. Tilladelse til bistader kan gives af bestyrelsen for den pågældende haveforening.


§ 9

Ønsker en lejer at afstå sin have, skal han anmelde dette for bestyrelsen i den pågældende haveforening, der – før overdragelse kan finde sted – først skal godkende den aftalte erstatning for overdragelsen, såvel som den nye lejers optagelse i haveforeningen. Den enkelte haveforening nedsætter et vurderingsnævn og udfærdiger – på baggrund af de af Kolonihaveforbundet for Danmark afstukne retningslinjer for haveafståelse – sine egne bestemmelser for foreningen. Overdragelsesafgiftens størrelse fastsættes af den enkelte forening. Haveforeningerne skal i bestemmelserne drage omsorg for og i det daglige påse, at haverne med bebyggelse ikke gøres til genstand for spekulation, og at der ikke sker urimelige prisstigninger. Hvis der er uenighed om salgsprisen, kan sagen forelægges kredsens ankenævn til afgørelse. I forbindelse med haveoverdragelse tilfalder der foreningen en afgift beregnet efter erstatningens størrelse.

Skulle lejeren af en havelod dø eller fraflytte, har dennes ægtefælle/samlever hhv. slægtningen i op- og nedstigende linje ret til – forud for en evt. venteliste – at overtage lejemålet, under forudsætning af at vedkommende kan godkendes af bestyrelsen. Såfremt en haveforening har oprettet en venteliste og denne er godkendt på en generalforsamling, skal ventelisten respekteres forud for andre købere.


§ 10

Skulle en havelejer – eller et medlem af dennes husstand – i forbindelse med bruges af haven overtræde: - Landets love, politivedtægt, offentlige og kommunale påbud - Nærværende udlejningsbetingelser og ordensreglement, - Kolonihaveforbundets-, Kredsens- og haveforeningens love, - Eller ved sin gøren og laden være til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer, kan lejeren i grovere tilfælde eller ved gentagne overtrædelser ekskluderes af haveforeningen med påfølgende ophævelse af lejemålet til følge. Lejeren skal erstatte foreningen ethvert tab, denne måtte lide i forbindelse med overtrædelsen af gældende regler og evt. ophævelse af lejemålet i utide. Foreningen kan også vælge at lade det påkrævede arbejde eller lignende udføre eller anskaffe for lejerens regning, og denne er da pligtig at betale de dertil medgående udgifter efter foreningens opgørelse.


§ 11

Nærværende udlejningsbetingelser og ordensreglement er godkendt af Nyborg Byråd 28. maj 2013. Tidligere udgave af 22. juni 2009 bortfalder herefter.