Referat af kredsbestyrelsesmøde
8. maj 2023

Sted: Byhaverne Bøgehaven 18, 5700 Svendborg

Tine er mødeleder

 

Til stede:

 • Solvejg Nielsen (Helgetoften)
 • Berit Sønderskov (Elefanthøjen)
 • Mogens Damgaard Petersen (Byhaverne)
 • Peter Slot Nielsen (Skovly)
 • Bjørn Stampe (Skovly)
 • Dennis Andersen (Byhaverne)
 • Tine Klinge-Christensen (Skovly)
 • Marianne Lauridsen (Skovly)
 • Hans Henrik Ernstsen (Margrethelund) Suppleant.
 • Mette Havmand (Ørkild)

 

Afbud fra:

 • Kim Thomsen (Skovly)
 • Kirsten Holm (Trappehaverne)  


Dagsorden 

 1. Velkomst
 2. Underskrift af referat af 15.marts 2023
 3. Kredsformanden
  1. Almen Orientering/siden sidst
  2. Evt. nyt fra næstformanden
 4. Kredskasseren.
 5. Havebedømmelser/præmiefest 2023
 6. 10 min. pause
 7. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 15. marts 2023
 8. Sommerudflugt
 9. Evt. nyt fra vurderingsinstruktørerne
 10. Lukket punkt
 11. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder. 


Ad 3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Nyt fra forbundet. Man må maksimalt få 1500kr om året for arbejde i en frivillig forening. Den nye forbundsformand indskærper, at tillidsvalgte overholder reglerne om beboelse i kolonihaven. Det er ikke en bestyrelsesopgave at få reglerne overholdt. Det er udlejernes opgave.

Lokalplanen i Nyborg vil forbundets repræsentanter forsøge at få en dialog med Nyborg Kommune om.

Formanden (Solvejg) er belastet af for mange telefonopkald. Hun vil indføre en telefontid. F.eks. mandag og onsdag fra 14 til 18 og torsdag fra 16 til 20.

 

Evt. nyt fra næstformanden

Dennis har været til generalforsamlinger som dirigent.

 

Ad 4. Kredskassereren.

Regnskabet for det forgangne kvartal gennemgåes uden bemærkninger

 

Ad 5. Havebedømmelser/præmiefest 2023

Der er sendt skemaer ud til bestyrelserne om havevurderinger. Mogens modtager præmierne, fordi arrangementet skal være i nærheden af Svendborg. Tine undersøger om Ryslinge Forsamlingshus kan afholde festen.

Vi satser på 4. november. Måske den 3.november. Ellers ugen før. Alternativt undersøger Tine Øster Skerninge Forsamlingshus.

 

Ad 7. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 15. marts 2023

Et stille og roligt møde.

 

Ad 8. Sommerudflugt

Der er forskellige bud på en destination. Egeskov, Medicinhaverne, Svanninge Bakker. Der er på budgettet sat 10000kr af til arrangementet.

Der nedsættes et udvalg: Bjørn, Marianne, Tine, Dennis og Peter.

Udflugten tænkes afholdt i september 2023

 

Ad 9. Nyt fra vurderingsinstruktørerne.

Der blev afholdt vurderingskursus i Sydøstfyns kreds den 22. april 2023. Der var 17 tilmeldte og 14 der kom. Seks fra Ørkild, tre fra Margrethelund, to fra Elefanthøjen og en fra hver af Ravnekær, Helgetoften og Skovly.

Halvdelen var nye. En af de valgte vurderingsfolk i ankeudvalget havde meldt afbud.

Det tilstræbes, at der holdes et kursus for øvede og et for nye næste gang.

 

Ad 10. Lukket punkt.

 Lukket punkt.

Ad 11. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Skyldnere af haveleje. Det blev diskuteret, hvordan man bliver sat ud. Administration af venteliste blev berørt.

Ny mødedato: mandag den 7.august i Skovly klokken 18:30. 

Ref.:Peter

 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde
18. maj 2022

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 hos Berit Elefanthøjen 59

Til stede:

 • Solvejg Nielsen (Helgetoften)
 • Berit Sønderskov (Elefanthøjen)
 • Kim Thomsen (Skovly)
 • Mogens Damgaard Petersen (Byhaverne)
 • Mette Havmand (Ørkild)
 • Peter Slot Nielsen (Skovly)
 • Marianne Lauridsen (Skovly)
 • Tine Klinge-Christensen (Skovly) Suppleant

Afbud fra:

 • Bjørn Stampe (Skovly)
 • Martin Bøtcher (Margrethelund)
 • Kirsten Holm (Trappehaverne)

 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Underskrift af referat af 11. februar 2022 (der er ikke indkommet nogen indsigelser)
 3. Kredsformanden
  1. Almen Orientering/siden sidst
  2. Evt. nyt fra næstformanden
 4. Kredskassereren.
 5. Vurderinger (efter ønske fra et bestyrelsesmedlem)
 6. Evaluering af repræsentantskabsmødet
 7. Præmiefest 2022
 8. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Ad 3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Solvejg er trådt ind i forretningsudvalget i Forbundet. Det skyldes problemer i Odensekredsen.

Nu må formændene i de enkelte foreninger henvende sig skriftligt til juridisk afdeling i forbundet.

Kaliffenlund har jubilæum. Vi giver et bidrag til deres bankospil.

Lokalplan for haverne i Nyborg.

Indsigelserne skal komme fra de enkelte foreninger. Kolonihaveforbundet vil gå ind i noget om overnatning i haverne. Det støtter vi fra kredsbestyrelsen.

Der er sendt papir ud til foreningerne om havebedømmelser. Det fremgår af det udsendte materiale, hvordan man skal forholde sig med børne- og miljøvenlige haver.

 

Evt. nyt fra næstformanden

Dennis har været dirigent for flere generalforsamlinger i Svendborg

 

Ad 4. Kredskassereren.

Kredskassereren var ikke med til mødet. Solvejg oplyser:

Vi har ca. 150 000 på kontoen.

Der er ikke sendt opkrævning ud til foreningerne. Vi beder Bjørn om at kontakte Mette.

 

Ad 5. Vurderinger.

Kredsens vurderingsudvalg består af 6 fra Margrethelund og to fra Nyborg. Skal vi blande os i, hvordan de udøver deres arbejde? Vi prøver at formulere reglerne mere skarpt. Dennis kontakter vurderingsfolkene fra Svendborg.

 

Ad 6. Evaluering af repræsentantskabsmødet

Det forløb fredeligt. Vi forsøger at inddrage foreningerne i Ringe. Dennis og Mette prøver at tage kontakt til foreningerne i Ringe.

 

Ad 7. Præmiefest 2022

Præmierne leveres til Berit. Præmiefesten holdes lørdag den 29. oktober. Det skal foregå i Nyborg, Refsvindinge Forsamlingshus og Ullerslev Forsamlingshus er foreslået. Andre muligheder undersøges. Der tages beslutning via mail.

 

Ad 8. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Næste møde skal holdes inden kongressen. Det bliver i Byhaverne den 24. august klokken 18:30. Dennis er mødeleder.

Elefanthøjen holder jubilæum 10. september.

Referat af kredsbestyrelsesmøde
1. april 2019

Sted: H/F Helgetoftens foreningshus, Nyborg. (Indkørsel fra Ladegaardsvej)

Til stede: 

 • Solvejg Nielsen
 • Anni S. Pedersen
 • Kim B. Thomsen
 • Dennis Andersen
 • Svend Erik Andersen
 • Peter Slot Nielsen

Afbud fra:

 • Per Frederiksen
 • Grethe B. Ørnegaard
 • Helle Olsen
 • Mette Havmand
 • Kurt Jensen.


Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
 2. Underskrift af referat fra 5.marts 2019.
 3. Kredsformanden.
 4. Siden sidst
  1. Kredskassereren.
  2. Næstformanden.
   1. Forretningsorden.
   2. Info til repræsentantskabet.
  3. Evaluering af repræsentantskabsmødet, herunder de kommende arbejdsopgaver som blev vedtaget på mødet.
 5. Nedsættelse af udvalg:
  1. Gennemgang af kredsvedtægter.
  2. Samarbejde i foreningerne.
  3. Præmiefesten.
 6. Vurderingsinstruktørerne, hvis de har noget nyt.
 7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato, og udpegelse af mødeleder.


Ad 1.

Der blev holdt et minuts stilhed for Peter Beck.

Svend Erik er mødeleder.

 

Ad 3

Der arbejdes med vores henvendelse til Svendborg Kommune. Der sker ikke så meget.

Der er en henvendelse fra en forening pga. alvorlig sygdom i bestyrelsen. De vil gerne have hjælp til afholdelse af generalforsamling d.15/4. Vi sender en delegation bestående af Solvejg, Mette & Dennis.

I en anden forening går hele bestyrelsen. Der er generalforsamling 25.april. Dennis møder op og hjælper med at få dannet en ny bestyrelse.

 

Ad 4. 

Ingen bemærkninger til regnskabet.

 

Ad 5.

Forretningsordenen.

Den kører videre uændret. 

Information til repræsentantskabet. Skal vi sende referater ud til repræsentantskabsmedlemmer? Vi fortsætter med kun at sende ud til formænd og kasserere i foreningerne. Det er jo så meningen at disse skal offentliggøre referaterne på en eller anden måde i foreningerne. Således, at alle medlemmer har mulighed for at følge med i kredsens arbejde

Der blev ført en debat om nødvendigheden af en hjemmeside. Det tages op på næste møde.

 

Ad 6.

I referatet står der:

Kredsbestyrelsen foreslår at der nedsættes et centralt vurderingsudvalg i kredsen.

Vurderingsudvalget skal bestå af repræsentanter for de respektive foreninger i kredsen. Og man vil ikke kunne komme til at vurdere i sin egen haveforening. Hver forening skal stille med minimum 1 person til udvalget. Er der flere fra en forening, som har interesse i at komme med i udvalget, er disse velkomne. Kredsformanden er koordinator for udvalget.

Foreningerne skal rette i deres vedtægter, så der står kredsen og ikke foreningen angående valg af vurderingsudvalg.

De valgte skal på kursus og forslaget træder derfor i kraft pr. 1. april 2020.

 

En spørger om det er en vedtægtsændring. Det mener han ikke det skal være.

Solvejg Nielsen: Det er vedtaget på kongressen, at der skal stilles sådan et forslag.

En mener, at det skal være valgfrit om man vil bruge et centralt udvalg.

En synes ikke, at hver forening skal stille med mindst en.

En vil beholde sit eget vurderingsudvalg.

Dennis Andersen mener, at det skal blive til en vedtægtsændring til næste år.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og fremlægger det til næste repræsentantskabsmøde.

Der er kommet denne indsigelse:

Jeg gør indsigelse mod referatets punkt Ad6 Indkomne forslag, som jeg ikke kan genkende

 I mine notater har jeg skrevet.

Dirigenten Vibeke Eilertsen, fastslog at punktet havde karakter af en vedtægtsændring, og det ikke fremgik af dagsordenen. og såfremt blot en gjorde indsigelse, kunne punktet ikke godkendes til afstemning.

Jeg gjorde indsigelse, hvilket dirigenten noterede sig.

Derefter drøftede vi forslaget, hvor det kom frem at Kredsene kan beslutte, at have et tvunget kredsvurderingsudvalg, men at de ikke skal.

Det endte med at dirigenten konstaterede af Kredsbestyrelsen trak forslaget, og ville genoverveje om det skulle genfremsættes til næste år.

Jeg vil gerne bede om at referatet bliver rettet.

 Referatet står ved magt. Det er godkendt af dirigenten.

 

Der skal nedsættes et udvalg på næste møde om udarbejdelse af vurderingsregler.

Vi beder foreningernes formænd om at sende os en opgørelse over hvilke honorarer deres formænd og kasserere får. De kan sendes til Solvejg.

 

Ad 7.

Gennemgang af kredsvedtægter: Svend Erik og Solvejg. 

Samarbejde med foreningerne: Per og Dennis og Anni.

Et af forslagene er at lave havevandringer sammen med havekonsulenten. 

Præmiefestudvalg Svend Erik, Solvejg og Helle Olsen. 

På næste møde nedsættes et udvalg som skal lave en folder om forholdene i Svendborg Kommune.

 

Ad 8.

Der afholdes et kursus i efteråret.

 

Ad 9.

Der blev spurgt til reglerne for kloaktanke.

Næste møde er den 11/6 klokken 19 i Byhaverne, Svendborg. Anni er mødeleder.

Ref.: Peter