Haveforeningen Skovly

Sydøstfyns Kredsen

 

 Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 hos Berit Elefanthøjen 59

Marianne er mødeleder

Til stede

Solvejg Nielsen (Helgetoften)

Berit Sønderskov (Elefanthøjen)

Kim Thomsen (Skovly)

Mogens Damgaard Petersen (Byhaverne)

Mette Havmand (Ørkild)

Peter Slot Nielsen (Skovly)

Marianne Lauridsen (Skovly)

Tine Klinge-Christensen (Skovly) Suppleant

Afbud fra

Bjørn Stampe (Skovly)

Martin Bøtcher (Margrethelund)

Kirsten Holm (Trappehaverne) 

 

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Underskrift af referat af 11. februar 2022 (der er ikke indkommet nogen indsigelser)
  3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Evt. nyt fra næstformanden

  1. Kredskassereren.
  2. Vurderinger (efter ønske fra et bestyrelsesmedlem)
  3. Evaluering af repræsentantskabsmødet
  4. Præmiefest 2022
  5. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

 

 

Ad 3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Solvejg er trådt ind i forretningsudvalget i Forbundet. Det skyldes problemer i Odensekredsen.

Nu må formændene i de enkelte foreninger henvende sig skriftligt til juridisk afdeling i forbundet.

Kaliffenlund har jubilæum. Vi giver et bidrag til deres bankospil.

Lokalplan for haverne i Nyborg.

Indsigelserne skal komme fra de enkelte foreninger. Kolonihaveforbundet vil gå ind i noget om overnatning i haverne. Det støtter vi fra kredsbestyrelsen.

Der er sendt papir ud til foreningerne om havebedømmelser. Det fremgår af det udsendte materiale, hvordan man skal forholde sig med børne- og miljøvenlige haver.

 

Evt. nyt fra næstformanden

Dennis har været dirigent for flere generalforsamlinger i Svendborg

 

Ad 4. Kredskassereren.

Kredskassereren var ikke med til mødet. Solvejg oplyser:

Vi har ca. 150 000 på kontoen.

Der er ikke sendt opkrævning ud til foreningerne. Vi beder Bjørn om at kontakte Mette.

 

 

Ad 5. Vurderinger.

Kredsens vurderingsudvalg består af 6 fra Margrethelund og to fra Nyborg. Skal vi blande os i, hvordan de udøver deres arbejde? Vi prøver at formulere reglerne mere skarpt. Dennis kontakter vurderingsfolkene fra Svendborg.

 

 

Ad 6. Evaluering af repræsentantskabsmødet

Det forløb fredeligt. Vi forsøger at inddrage foreningerne i Ringe. Dennis og Mette prøver at tage kontakt til foreningerne i Ringe.

 

Ad 7. Præmiefest 2022

Præmierne leveres til Berit. Præmiefesten holdes lørdag den 29. oktober. Det skal foregå i Nyborg, Refsvindinge Forsamlingshus og Ullerslev Forsamlingshus er foreslået. Andre muligheder undersøges. Der tages beslutning via mail.

 

Ad 8. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Næste møde skal holdes inden kongressen. Det bliver i Byhaverne den 24. august klokken 18:30. Dennis er mødeleder.

Elefanthøjen holder jubilæum 10. september.

 

 

 

Ref.: Peter

 

Referat af

 

Kredsbestyrelsesmøde mandag den 1.april. 2019 kl. 19.00 i H/F Helgetoftens foreningshus, Nyborg.  (Indkørsel fra Ladegaardsvej)

 

Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Kim B. Thomsen, Dennis Andersen, Svend Erik Andersen og Peter Slot Nielsen

Afbud fra: Per Frederiksen, Grethe B. Ørnegaard, Helle Olsen, Mette Havmand og Kurt Jensen.

Dagsorden

 

1.Velkomst og godkendelse af dagsorden


2.Underskrift af referat fra 5.marts 2019.


3.Kredsformanden.


Siden sidst.

1.Kredskassereren.


2.Næstformanden.

Forretningsorden.

Info til repræsentantskabet.


3.Evaluering af repræsentantskabsmødet, herunder de kommende arbejdsopgaver som blev vedtaget på mødet.


4.Nedsættelse af udvalg:

Gennemgang af kredsvedtægter.

Samarbejde i foreningerne.

Præmiefesten.


5.Vurderingsinstruktørerne, hvis de har noget nyt.


6.Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato, og udpegelse af mødeleder.

 

 

 

 

Ad 1.

Der blev holdt et minuts stilhed for Peter Beck.

Svend Erik er mødeleder.

 

Ad 3

Der arbejdes med vores henvendelse til Svendborg Kommune. Der sker ikke så meget.

Der er en henvendelse fra en forening pga. alvorlig sygdom i bestyrelsen. De vil gerne have hjælp til afholdelse af generalforsamling d.15/4. Vi sender en delegation bestående af Solvejg, Mette & Dennis.

I en anden forening går hele bestyrelsen. Der er generalforsamling 25.april. Dennis møder op og hjælper med at få dannet en ny bestyrelse.

 

Ad 4.

 

 

Ingen bemærkninger til regnskabet.

 

Ad 5.

Forretningsordenen.

Den kører videre uændret.

 

Information til repræsentantskabet. Skal vi sende referater ud til repræsentantskabsmedlemmer? Vi fortsætter med kun at sende ud til formænd og kasserere i foreningerne. Det er jo så meningen at disse skal offentliggøre referaterne på en eller anden måde i foreningerne. Således, at alle medlemmer har mulighed for at følge med i kredsens arbejde

Der blev ført en debat om nødvendigheden af en hjemmeside. Det tages op på næste møde.

 

Ad 6.

I referatet står der:

Kredsbestyrelsen foreslår at der nedsættes et centralt vurderingsudvalg i kredsen.

Vurderingsudvalget skal bestå af repræsentanter for de respektive foreninger i kredsen. Og man vil ikke kunne komme til at vurdere i sin egen haveforening. Hver forening skal stille med minimum 1 person til udvalget. Er der flere fra en forening, som har interesse i at komme med i udvalget, er disse velkomne. Kredsformanden er koordinator for udvalget.

Foreningerne skal rette i deres vedtægter, så der står kredsen og ikke foreningen angående valg af vurderingsudvalg.

De valgte skal på kursus og forslaget træder derfor i kraft pr. 1. april 2020.

 

En spørger om det er en vedtægtsændring. Det mener han ikke det skal være.

Solvejg Nielsen: Det er vedtaget på kongressen, at der skal stilles sådan et forslag.

En mener, at det skal være valgfrit om man vil bruge et centralt udvalg.

En synes ikke, at hver forening skal stille med mindst en.

En vil beholde sit eget vurderingsudvalg.

Dennis Andersen mener, at det skal blive til en vedtægtsændring til næste år.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og fremlægger det til næste repræsentantskabsmøde.

Der er kommet denne indsigelse:

Jeg gør indsigelse mod referatets punkt Ad6  Indkomne forslag, som jeg ikke kan genkende

 I mine notater har jeg skrevet.

Dirigenten Vibeke Eilertsen, fastslog at punktet havde karakter af en vedtægtsændring, og det ikke fremgik af dagsordenen. og såfremt blot en gjorde indsigelse, kunne punktet ikke godkendes til afstemning.

Jeg gjorde indsigelse, hvilket dirigenten noterede sig.

Derefter drøftede vi forslaget, hvor det kom frem at Kredsene kan beslutte,  at have et tvunget kredsvurderingsudvalg, men at de ikke skal.

Det endte med at dirigenten  konstaterede af Kredsbestyrelsen trak forslaget, og ville genoverveje om det skulle genfremsættes til næste år.

Jeg vil gerne bede om at referatet bliver rettet.

 Referatet står ved magt. Det er godkendt af dirigenten.

 

 

Der skal nedsættes et udvalg på næste møde om udarbejdelse af vurderingsregler.

Vi beder foreningernes formænd om at sende os en opgørelse over hvilke honorarer deres formænd og kasserere får. De kan sendes til Solvejg.

 

Ad 7.

Gennemgang af kredsvedtægter: Svend Erik og Solvejg.

 

Samarbejde med foreningerne: Per og Dennis og Anni.

Et af forslagene er at lave havevandringer sammen med havekonsulenten.

 

Præmiefestudvalg Svend Erik, Solvejg og Helle Olsen.

 

På næste møde nedsættes et udvalg som skal lave en folder om forholdene i Svendborg Kommune.

 

Ad 8.

Der afholdes et kursus i efteråret.

 

Ad 9.

Der blev spurgt til reglerne for kloaktanke.

Næste møde er den 11/6 klokken 19 i Byhaverne, Svendborg. Anni er mødeleder.

Ref.: Peter

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:03

Søger have. Gerne med hus, men gør ikke noget hvis det trænger til en kæ...

23.10 | 12:07

Hej alle søger have der må ikke være fugt og ligene, så har i en der skal ...

02.10 | 18:36

Hi Mona, I will have a look at it tomorrow, from the outsite, thanks fo...

02.10 | 18:21

Jeg har en til salg. Nr. 173 I er velkommen til og tage en kig på den. Pris o...