Haveforeningen Skovly

Dagsorden og referater

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Onsdag den 13. april 2022

 

 

Tilstede var: Konstantin Pisani, Martin Ernst, Gitte Mouritsen, Kim Thomsen, Bente Poulsen & Sanne Kastrup.

 

Dagsorden.

 1. 1.    Velkomst.
 2. 2.    Valg af referent
 3. 3.    Kasseren
 4. 4.    Ansvarsfordeling i bestyrelsen

5.  Vand

6.  Arbejdsweekender

 1. 7.    Næste møde
 2. 8.    Evt.

 

Ad 1.

Velkomst ved Formanden

 

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

 

Ad 3.

Bjørn har meddelt bestyrelsen at det løbende kommer ind med indbetalinger, og der vil blige fulgt op på manglende betalinger.

 

 

Ad 4.

                      Det blev besluttet følgende i forhold til fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen.

                      Havevurdeeringer til præmier vil fremover blive varetaget af Bente og Gitte.

                      Byggetilladelser vil fremover blive modtaget af Gitte ved at disse bliver placeret i postkassen og der

                      gives telefonisk eller sms besked til Gitte om at de er blevet lagt i postkassen.

                      Byggetilladelserne vil, hvis Gitte vurdere at der er de fornødne informationer, blive fremlagt ved    

                      næstkommende bestyrelsesmøde.

Når byggeriet er færdig skal dette meddeles bestyrelsen som da vil kontrollere at byggeriet overholder ansøgningen.

 

 

Ad. 5.

                      Formanden fortalte at der har været en del brud på vandlinier, samt en del sprungende vandhander.

                      Han er i løbende dialog med kommunen, som vil gøre alt hvad de kan for at få rettet op på fejlenene.

 

Ad. 6.

                      Der blev besluttet at holde arbejdsdage på følgende dage: 22/5 og 11/9.

                      Opslag vil blive hængt op, lagt på hjemmesiden, på FB og forsøgt sendt til de fleste mailadresser.

 

       Ad. 7.

                      Næste møde vil blive aftalt senere.

 

 Ad. 8.

                      Intet.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly 

Onsdag den 11. august 2021

Tilstede var: Konstantin Pisani, Bjørn Stampe, Martin Ernst, Gitte Mouritsen, Kim Thomsen, Bente Poulsen & Sanne Kastrup.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Dato for generalforsamling.

Vandforbrug for fastboende

5.  Skidt haver

6.  Katte i foreningen

Hække

Byggeansøgninger

evt.

Ad 1. 

Velkomst ved Formanden

 

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Datoen blev sat til d. 10 oktober 2021. Det vil blive undersøgt om det kan holdes i Nyborghallerne.

Planen er fra kl. 09:00 er der morgenmad og indskrivning.  Fra 09:45 er der indskrivning af dem der ikke har spist morgenmad. Kl. 10:00 starter generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, enten via mail eller kan smides i postkassen ved kontoret.  

Ad 4.

Emnet blev behandlet og diskuteret, uden en afgørelse. Der har været forslag oppe fra medlemmer om at få installeret vandmålere, men dette vil blive alt for bekosteligt både med installationen og derefter fremtidig afregning af vand mm.

 

Ad. 5.

Blev behandlet på mødet og foreningen vil blive gennemgået og respektive haver der ikke er i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter vil blive kontaktet og bedt om at få deres haver i 

passende stand.

 

Ad. 6. 

Emnet blev behandlet og det er forbudt at holde husdyr i foreningen. Kattenesværn kommer jævnligt 

at fanger katte i foreningen, og det er temmeligt bekosteligt for kommunen at få disse katte aflivet. 

Det er besluttet fra bestyrelsen at slå hårdere ned på dem der foder katte, og i sidste ende kan de 

resultere i en bortvisning fra foreningen

.

       Ad. 7.

       Der vil fra bestyrelsens side blive arbejdet på at alle der har yderhække der er over 1,5 meter høje vil 

blive kontaktet for at få dette bragt i orden.

 

 Ad. 8.

       Byggeansøgninger blev gennemgået.

 

 Ad. 9.

       Intet.

 

___________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Onsdag den 15. april 2020

Tilstede var: Konstantin Pisani, Bjørn Stampe, Martin Ernst, Gitte Mouritsen, Kim Thomsen, Bente Poulsen & Sanne Kastrup.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Gennemgang af punkter fra Generalforsamlingen.

Kommunen

5.  Haveleje

6.  Hæk.

Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formanden

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Bestyrelsen gennemgik punkter fra Generalforsamlingen, som der skulle arbejdes med.

Afløb fra håndvask i foreningenshuset samt urinal.

Afløbet fra håndvasken i foreningshuset bliver snarest tilsluttet opsamlingstanken, endvidere bliver urinalen fjernet.

Vandforbruget.

Vandforbruget bliver løbende observeret via en ny digital overvågning.

Lejekontrakt.

Formanden er i dialog med kommunen om ny lejekontrakt for foreningen.

Foreningshuset.

Huset er ved at blive renoveret. Huset er næsten færdig malet indvendigt, der bliver lagt nyt gulv. Det blev besluttet at huset fremover skal hedde Fristedet. Når huset er helt færdigt, vil der blive holdt en “Housewarming”. Endvidere er det besluttet at huset skal fungere som udlejningshus. Nærmere detaljer om udlejning og priser for leje arbejdes der videre på.

Ad 4.

Formanden har været i en løbende dialog med kommunen. Det er aftalt at kommunen snarest vil gå i gang med reparation af kloakker og dræn, samt at mellem 10-15 skidt-haver vil blive renset op i løbet af året.

            Have 48 har opsagt sin have. Da der er to store brønddæksler i haven, vælger bestyrelsen af denne have ikke egner sig til udlejning. Bestyrelsen vil bruge denne have som pilotprojekt, idet der vil blive anlagt en vende-/P-plads på grunden, i samarbejde med kommunen.

Ad. 5.

Der er ved gennemgang af indbetalinger d.d. har 28 haver der ikke har betalt haveleje endnu. Det er meget kritisabelt, at bestyrelsen skal bruge så meget tid og kræfter på at skrabe havelejen ind. Men der arbejdes fortsat målrettet med inddrivelsen og der må forventes opsigelser.

Ad. 6.

Der vil snarest blive foretaget eftersyn af hække, da mange hække er for brede og høje, som dermed genere trafikken på gangene. Hækkene må max. være 1,5 meter høje ud til gangene og max. 1,8 meter høj i skel. De haver der ikke overholder disse mål og en acceptabel brede, vil blive kontaktet og bedt om at bringe dette i orden, jf. gældende bestemmelser.

       Ad. 7.

       Intet.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly 

Lørdag den 29. september 2019

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, & Bente Poulsen.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Godkendelse af referat fra 7/9-2019

Kassereren/regnskab

5.  Nyt fra Kredsen incl. møde på rådhuset 30/9-2019 kl. 18:00

6.  Vedr. Indskærpelse af spildevandstilladelse

Opsigelse af marketenderen

 Generalforsamling d. 5/10-2019

 Næste møde

10. Evt.

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 7/9-2019 blev godkendt af alle.

Ad 4.

Regnskabet er gjort færdigt af Leif Thomsen. Der er pt. samarbejdsproblemer med revisorerne, da de fejlagtigt mener at skulle have regnskabet i 14 dage til gennemgang, hvilket ikke er normal procedure. Bestyrelsen har bedt kredsen om hjælp til at løse problemet med revision og evt. foretage revision.

Ad. 5.

Formanden og kredsen er indkaldt til møde den 30/9-2019 kl. 18:00. Formanden vil klage til kommunen over deres manglende budget til vedligeholdelse af vandrør og dræn i Skovly. Idet kommunen ikke vil bruge nogle penge i 2019 i Skovly.

Et punkt fra mødeindkaldelsen er lokalplan for området, da det er interessant med det 3 spor på motorvejen, samt et punkt ang. forlængelse af lejekontrakten for Skovly med kommunen. 

Ad. 6. 

Køkkenvask og urinalen skal være tilsluttet opsamlingsbeholderen på korrekt måde inden den. 30/10-2019, men der er blevet bedt om en forlængelse af tidsfristen som er bevilliget til den 1/4-2019.

       Ad. 7.

       Opsigelsen er sendt korrekt og med fraflytning den 31.10.2019.

Der er opstået tvivl blandt medlemmer af foreningen om rigtigheden af opsigelsen. Det slås 

fast at reglerne er overholdt som de skal.

       Ad. 8. 

       Dagsorden bliver udleveret og gennemgået, samt godkendt af bestyrelsen.

       Ad. 9.

Der aftales nærmere.

       Ad. 10.

       Byggeansøgning fra 175 er afleveret til bestyrelsen, men der bedes om yderligere oplysninger.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly 

Lørdag den 7. september 2019

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, & Lis Nielsen.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Godkendelse af referat fra 27/7-2019

Kassereren

5.  Fjernelse af alle haveforeningen uvedkommende ting/objekter

6.  Afløb fra køkkenvask og urinalrende.

Vedr. opsigelse af kontrakt for foreningshuset.

 Vedr. klage fra lejer i nr. 153

 Generalforsamlingen.

Næste møde

Evt.

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 27/7-2019 blev godkendt af alle.

Ad 4.

Kassereren er blevet alvorligt syg og måtte melde sig ud af bestyrelsen. De resterende i bestyrelsen vil forsøge at få lavet regnskabet færdig inden generalforsamlingen. 

Ad. 5.

Formanden er blevet kontaktet af Karin fra Kommunens Teknik og miljø, vedr. ting/objekter der er haveforeningen uvedkommende. Hvilket betyder at foreningen har fået besked på at få fjernet objekter såsom campingvogne, både osv. Denne henvendelse er kommet efter en konkret henvendelse fra et medlem af foreningen. Bestyrelsen er bekendt med personens identitet.

Bestyrelsen vil til disse haver sende skidtbreve samt hænge sedler op i haven, som en start.

I sidste ende vil effekterne blive fjernet af kommunen på foreningens regning. Dette kan blive en meget dyr sag for foreningen, som i forvejen er presset økonomisk. 

Ad. 6. 

Der er kommet påbud fra kommunen om at få tilsluttet håndvasken fra fælleshuset samt urinalen til opsamlingstanken. Der indhentes tilbud fra kloakmestre.

Dette påbud er kommet efter en henvendelse fra et medlem af foreningen. Bestyrelsen er bekendt med personens identitet. 

       Ad. 7.

       Der er tidligere sendt varsling om opsigelse. Efter varslingen bliver der nu sendt en opsigelse til lejeren, 

       med fraflytning fra udgangen af oktober måned 2019.

       Ad. 8. 

       Bestyrelsen tager kontakt med lejer, for at afklare hendes forventninger til sagen og tager derefter 

       beslutning i sagen.

       Ad. 9.

       Der bliver afholdt Generalforsamling den 5 oktober 2019 i Nyborghallens mødelokaler kl. 10:00.  

        Da vores kasserer er blevet alvorlig syg, er det vigtigt at vi finder et medlem der kan blive kasserer.

       Ad. 10.

       Næste møde er d. 26. september 2019 kl. 10:00

       Ad. 11.

       Intet.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Lørdag den 27. juli 2019

 

 

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

 1. 1.   Velkomst.
 2. 2.   Valg af referant
 3. 3.   Godkendelse af referat fra 8/6-2019
 4. 4.   Kassereren

5.  Vedr. brand i pavillon

6.  Udtagelse af haver til bedømmelse

 1. 7.    Liste til kommunen over ledige haver
 2. 8.    Bestyrelsens opgaver – kompetencer og ansvar
 3. 9.    Vedr. krybskytteri i H/F
 4. 10.     Næste møde
 5. 11.     Evt.

 

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

 

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

 

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 8/6-2019 blev godkendt af alle.

 

Ad 4.

Kassereren beretter at der betales jordleje og vand til kommunen. Det er tunge omkostninger og det kan mærkes på kassebeholdningen at der stadig er haver der ikke har betalt.

Der bliver listet op hvilket haver der mangler at betale og det aftales at disse ligges ud på facebook og vores hjemmeside, og der sendes rykkere. I første omgang sendes disse som alm. Brev for at spare de 120 kroner et anbefalet brev koster.

Oversigt over ledige haver: 1, 46, 47, 72, 149, 232 & 234.

 

En haveejer har afleveret en tegning sammen med ansøgning om byggetilladelse, denne er dog ikke fyldestgørende nok og skal derfor gøres mere detaljeret før der kan tages beslutning.

 

 

Ad. 5.

Der bliver forespurgt om man har hørt mere om branden i pavillonen. Om man evt. ved hvem det er i forhold til evt. at søge om erstatning. Der er ingen i bestyrelsen der er bekendt med hvem det kan være.

 

Ad. 6.

Bestyrelsen har udtaget et antal haver til bedømmelse.

 

       Ad. 7.

       Der er blevet afleveret liste over ledige haver for 2019, men skal justeres igen i marts for at være helt   

        korrekt.

 

 

       Ad. 8.

       Formanden gennemgik udleverede papirer omkring opgaver, kompetencer og ansvar for bestyrelsen.

 

 

       Ad. 9.

       Det er blevet observeret at der er foretaget skud mod et dyr (rådyr eller lignende) i haveforeningen.

       Politiet er sat på sagen.

 

 

       Ad. 10.

       Næste møde er d. 17. August 2019 kl. 10:00

 

 

 

 

       Ad. 11.

       Der er indkommet en klage over at have nr. 256 er en skidthave og om bestyrelsen/foreningen ikke kan

       gøre noget ved det.

       Bestyrelsen har et mål om at arbejde på af få disse skidthaver ryddet op, men det er

       en vanskelig opgave, da det kan komme til at koste rigtig mange penge for foreningen.

       Penge som foreningen ikke har. Bestyrelsen vil tale med kommunen om hvordan man kan gribe sagen 

       an.

 

       Toilettet vil blive skiftet inden for ganske kort tid. Arbejdet vil blive foretaget af bestyrelsen.

 

        Generalforsamlingen vil blive forsøgt afholdt d. 5 oktober.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly 

Lørdag den 8. juni 2019

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referant

Godkendelse af referat fra 4/5-2019

Kassereren

4A. Bonus fra Tryghedsgruppen

    4B. Havesalg

5. Haverne nr. 11 & 202.

6. Bestyrelsens opgaver – Kompetencer og ansvar.

Udtagelser af haver til præmie

Byggeansøgninger.

Næste møde

Evt.

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Referatet fra mødet d. 4/5-2019 blev godkendt af alle.

Ad 3.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 4.

Kassereren beretter at der stadig indbetales haveleje, men der er stadig enkelte der mangler at betale.

Ad 4A.

Der kommer 328,00 i bonus fra forsikringen.

Ad 4B.

Der blev gennemgået havesalg og kontrakter.

Ad. 5.

Til have nr. 11 bliver der sendt opsigelse af lejemålet.

Vedr. have 202 blev der gennemgået forløbet med salg af denne, uden at denne dog var til salg. Dette skyldes at medlemslisterne ikke var blevet opdateret. Haveejeren mener at have penge til gode, for erstatning for løsøre i haven. Der vil blive aftalt et møde mellem bestyrelsen og haveejeren.

Ad. 6. Udgår.

       Ad. 7.

       Der må/kan udtages 10 haver til præmie.

       Ad. 8. 

       Der blev gennemgået 3 byggeansøgninger.

       Ad. 9.

       Næste møde bliver den 27 Juli 2019.

       Ad. 10.

       Kattenesværn har været på besøg og har indfanget katte rundt om i foreningen.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Lørdag den 4. maj 2019

 

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

1.   Velkomst.

2.   Godkendelse af referat fra 6/4-2019

3.   Valg af referant

4.   Økonomi v. Kassereren

5.   Giroopkrævninger

6.   Forsikringer, Huset og andre bygninger.

7.   Forretningen

8.   Ang. Præmiering af haver. (Indstilling til Kredsen)

9.   Næste møde

10.     Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Referatet fra mødet d. 6/4-2019 blev godkendt af alle.

Ad 3.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 4.

Kassereren beretter at der stadig indbetales haveleje, og at kassereren er ved at skabe sig et overblik.

Ad 5.

Der bliver gennemgået girokort, bla. Dem som ikke har kunne leveres pga. forkert adresse samt indbetalinger.

Ad 6.

Formanden fortæller om, hvordan det foregår hvis vi skal have forsikring på andre bygninger, f.eks. WC’et. Der vil komme en fra forsikringen, når der er tid, til opmåling og foretage dette.

Ad. 7.

Undtaget af aktindsigt pga. personsag.

Ad. 8.

       I 7 mdr. skal der sendes en indstilling til Kredsen, om hvilke haver man ønsker indstillet. Der skal gå 4 år i mellem at en have kan udtages.

Det aftales at Formanden, Lis og Martin vil stå for udvælgelserne.

       Ad. 9.

Næste møde er sat til 8 juni 2019 kl. 10-12 i Kontoret.

       Ad. 10.

Formanden fortæller at der er en utrolig lang responstid fra Kommunen på meldinger om vandledningsbrud. Dette skyldes at, alt som der skal laves i haveforeningen af kommunen, skal op og vende på chefniveau, før der må repareres. Dette kan måske forklare en del af det høje vandforbrug.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Lørdag den 6. april 2019

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Godkendelse af referat fra møde d. 11/3-19.

Kassereren inkl. Beholdning ca.

4A. Gire opkrævningerne m. div. Underpunkter

4B. Liste m. Havenr. På haver m. ulige antal m2.

Best.medl. ønsker om pkt. på dagsordenen

Foreningshuset jf. kontrakten.

Næste møde

Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Referatet fra mødet d. 11/3-2019 blev godkendt af alle undtaget formanden.

Ad 3.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 4.

Formanden forespørger om der er penge på kontoen til indkøb af toilet, og det bekræfter kassereren at det er der. Ligeledes forespørges der om der er penge til at betale tømmeren for isætning af nyt vindue i foreningshuset. Dette vil kassereren kigge på.

Ad 4A.

Det konstateres at der er mange adresser der ikke er ajourført på bestyrelsens lister. Bestyrelsen gennemgår girokort som der er problemer med eller spørgsmål til.

Ad 4B.

Formanden beder om en liste over alle haver, hvor man kan se M2. Den bliver udarbejdet.

Ad 4C.

Der bliver arbejdet med at få ajourført listerne.

Ad 4D.

Formanden forklarer om persondataloven.

Ad 5.

Formanden forklarer kort om, reglerne for opstilling af dagsorden for bestyrelsesmøder. Alle bestyrelsesmedlemmer kan få de punkter på dagsorden de ønsker.

Ad 6.

Der bliver talt frem og tilbage om hvad bestyrelsen og foreningen har af ideer og drømme om fremtiden for foreningshuset.

Det bliver enstemmigt vedtaget at bestyrelsen vil noget nyt med huset og at man vil opsige Kims leje af huset. Det bliver undersøgt ved juristen ved Forbundet hvordan dette skal foretages.

 

Ad. 7.

Næste møde er den 4/5 kl. 10:00 på kontoret.

Ad. 8.

      Der bliver igen forespurgt om ikke at haver der bliver fritaget for kontingent, skal betale for vand.                  

               Fremover bliver der opkrævet 400,00 for vand.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Mandag den 11. marts 2019

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af referent

Godkendelse af referat fra møde d. 2/3-19.

Fællestoilet.

Evt.

     Ad 1.

Velkomst ved Kassereren

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 2/3-2019 blev godkendt.

Ad 4.

Der var en heftig debat om, hvem der skulle have lov til at stå for reparation og vedligeholdelse

af toilettet, idet nogle medlemmer havde stillet sig til rådighed for opgaven.

Formanden stod fast på sin holdning om at bestemte personer i foreningen ikke skulle stå for

opgaven, og det var i den forbindelse oppe og vende om formanden skulle trække sig, pga.

samarbejdsproblemer, men det blev besluttet at dette, ikke ville være gavnligt for foreningen, på

nuværende tidspunkt.

Ad 5.

Intet.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Lørdag den 2. marts 2019

 

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

1.   Velkomst.

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af referat fra møde d. 2/2-19.

4.   Kassereren

5.   Havelejestigning

6.   Havesalg.

7.   Ang. Opsigelse vedr. kontantbetaling af haveleje. Hvad med mobilpay/kontooverførsel ?

8.   Byggeansøgning.

9.   Næste møde

10.     Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 2/2-2019 blev godkendt.

Ad 4.

Vandforbrug:

Kassereren forklarer om vandforbruget for 2018, og forklarer at det er utroligt højt, samt at der er kommet en ubetalt regning for vand op for sidste år. Kommunen har derfor valgt at give foreningen a’conto regninger.  I alt er der vandregning pt. For ca. 138.000 kr. samt at der kommer 2 a’conto regninger mere i år.

Sidste års vandforbrug var på 8121 m3 i forhold til 3568 m3 i 2017.

På opgørelsen fra 2018 kan man se, at der er blevet vandet rigtig meget i tidsrummet 16-22.

Der har været et brud omkrig have 27, som har lækket i ca. 1 måned.

Birgitte vil tage kontakt med kommunen omkring målerne og få helt på plads omkring aflæsning. Er der elektronisk aflæsning på alle eller ej.

Foreningshuset:

Der bliver spurgt, hvem det er der skal forestå vedligeholdelse af fællesarealerne ved foreningshuset. Det står i kontrakten at det er Kim i huset der skal forestå dette, samt indvendigt vedligehold. Der er kommet en del klager. over hvordan det ikke bliver holdt. Det besluttes på mødet, at det skal indskærpes overfor Kim at det er hans ansvar og opgave, og at han skal holde det bedre. Kontrakten kan genforhandles igen i oktober, hvor det der vil blive taget op, om der er sket forbedringer.

Ad 5.

Som konsekvens af ovenstående meget store vandforbrug, foreslås det at have havelejen med 400 kr. pr. have. Dette besluttes enstemmigt. Det vil fremgå af den kommende havelejeregning at det er for stigning for vandforbrug. Næste år vil bestyrelsen igen se på forbruget og tilpasse vandregningen derefter.

Kassereren har været i kontakt med andre haveforeningers bestyrelse som fortæller at de også har været nød til at lade havelejen stige, som konsekvens af det store vandforbrug.

Ad 6.

Benny orientere om nye kontrakter der er indgået. Oversigt over ledige haver bliver hurtigst opgjort og offentliggjort på hjemmesiden og i infokasserne i foreningen.

Ad. 7.

Det slås fast at man ikke kan opsiges, fordi man vil betale kontakt. Dette er jf. juristerne i haveforbundet. Det bemærkes at det ikke har været et ønske fra bestyrelsen at opsige medlemmer pga. kontakt betaling.

Vedr. mobilpay så undersøger Birgitte dette ved banken. Vedr. bankoverførsel så fungere det, og der er det rigtig vigtigt at man notere have nr. ved overførslen, i stedet for eller sammen med sit navn.

Ad. 8.

Have nr. 79 har fremlagt ønske og tegning for ombygning. Dette blev godkendt.

Have nr.: 55 har også fremlagt ønske og tegning for ombygning. Kunne ikke godkendes da men ikke kunne se højden på bygningen på tegning. Benny følger op på denne sag.

Ad. 9.

Næste møde er den 6/4 kl. 10-12 på kontoret.

Ad. 10.

Den overfyldte container med affald rund om i den nye afdeling, har kommunen meddelt bliver tømt og ryddet op, på foreningens regning hvis det ikke bliver gjort i orden.

Bestyrelsen har fået meddelelse fra have nr. 249 som ejer denne at det vil blive bragt i orden i løbet af først kommende weekend.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Lørdag den 2. februar 2019

 

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen,  Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

1.   Velkomst.

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af referat fra møde d. 21/11-18.

4.   Kassereren

5.   Indbrud i foreningshuset

6.   Genforhandling af kontrakt med kommunen.

7.   Næste møde

8.   Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

Benny informere om at Maybritt Møller af personlige årsager har valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 2.2.19. Se bilag (Bilaget er fortroligt og må ikke offentliggøres).

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet fra mødet d. 21/11-2018 blev godkendt.

Ad 4.

Ikke betalt haveleje. Der bliver nu sendt rykkere ud, for haveleje der ikke er betalt for året 2017/2018. Derefter 2 rykker 14 dage efter, og igen derefter 7 dage efter opsigelse.

På mødet blev der gennemgået havenr. Der ikke er betalt.

Haverne 171,176,180,232,234 & 235 er dem der er i søgelyset.

(Den 3/2-18 er der sat sedler op i haverne der fortæller om den manglende havelejebetaling.)

Ad 5.

Der har været indbrud i foreningshuset, og der er bestilt vindue hos tømreren. Der er ingen forsikring på huset som betaler sådanne indbrud, kun forsikring mod bygningsbrand, idet en anden forsikring er alt for dyr. Der er enighed i bestyrelsen om ikke at ændre på forsikringen.

Ad 6.

I foråret skulle der genforhandles kontrakt med kommunen men dette har kommunen meddelt at bliver udsat til 2020.

Ad. 7.

Næste møde er aftalt til d. 2 marts 2019 kl. 10 på kontoret.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Onsdag den 21. november 2018

 

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

1.    Velkomst.

2.    Valg af referent

3.    Kassereren

4.    Godkendelse af referat af Generalforsamlingen 29/9-2018 samt referat af Bestyrelsesmøde d. 12/10-2018.

5.    Liste over bestyrelsens sammensætning

6.    Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 8/12-2018.

7.    Møde med Teknik og Miljø, Vej Park og Natur d. 19/11-2018.

Incl. Liste over ledige haver obs. På listen fra 2017 vedr. fejl.

8.    Næste møde

9.    Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Kassereren fortalt at regnskabet blev revideret og godkendt d. 20.11.2018, af revisoren  Annette Friis, Formanden Benny Thomsen, Kassereren samt Solvej fra Kredsen.

Det er tidligere blevet drøftet at fjerne muligheden for at betale sin haveleje kontant, fra kassereren og bestyrelsen bakker op om dette ønske.

Der vil blive arbejdet på muligheden for mobilpay samt netbank. Indtil dette er på plads er det fremover kun muligt at betale via girokort.

Ad 4.

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5.

Kontaktliste blev delt ud. Denne er ligeledes lagt op på hjemmesiden.

Ad 6.

Der havde indsneget sig en lille fejl i dagsordenen, i forhold til rækkefølgen af dagsordenen.

Dette bliver rettet på dem der bliver delt ud til mødet, samt at det rettet på hjemmesiden. Dog vil de dagsordner der bliver hængt op i foreningen ikke være rettet da disse er laminerede.

Ad. 7.

Formanden gennemgik sit møde med Kommunen. Der blev udfærdiget liste over de ønsker vi som bestyrelse har til udfærdigelse i foreningen.

Listen over ledige haver er udfærdiget og givet til kommunen.

Det blev oplyst at vi som forening ikke skal regne med nogen hjælp fra kommunen til at ordne ledige haver.

Der bliver gjort opmærksom på fra Formandens side at der var fejl på listen fra sidste år, som blev givet til kommunen. Have nr. 57,58,124 & 249 var oplistet som haver på 800 M2 men er kun haver på 400 m2. Derfor bliver der fratrukket 1600 m2 fra opgørelsen af ledige haver fra kommunens side.

Ad 8

Næste møde er aftalt til d. 2 februar 2019 kl. 10-12 i Ådalen 38.

Ad 9

Martin og Kim oplyser at diverse indkaldelser og referater samt liste over bestyrelsen vil blive lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde i H/F Skovly

Fredag den 12. oktober 2018

i havekontoret.

Tilstede var: Benny Thomsen, Kim Thomsen, Birgitte Rasmussen, Martin Ernst, Lis Nielsen, Bente Poulsen.

Dagsorden.

1.    Velkomst.

2.    Valg af referent

3.    Godkendelse af referat af Generalforsamlingen 29/9-2018.

4.    Konstituering af bestyrelsen

5.    Evt. uddelegering af opgaver til bestyrelsesmedlemmer.

6.    Fælles toilettet

7.    Liste over ledige haver (til kommunen)

8.    Ekstraord. Generalforsamling vedr. regnskabet.

9.    Evt.

Ad 1.

Velkomst ved Formand Benny Thomsen

Ad 2.

Kim Thomsen blev valgt som referent.

Ad 3.

Referatet kunne ikke godkendes da der var en fejl. Fejlen bliver rettet til næste møde.

Ad 4.

Benny Thomsen blev valgt som formand.

Birgitte Rasmussen blev valgt som kasserer

Som medlemmer blev valgt: Maybritt Møller, Martin Ernst og Kim Thomsen.

Som suppleanter blev valgt: Lis Nielsen og Bente Poulsen.

Ad 5.

Martin Ernst er fremover webadministrator.

Havesalg varetages fremover af kassereren og formanden.

Ad 6.

Der blev talt om det foresatte hærværk mod toilettet og udslagsvasken.

Bestyrelsen renser for udslagsvasken, som igen er blevet fyldt med diverse ting.

Det besluttes af sende en skrivelse ud til alle der har kort/brik til toilettet om at hvem end det er der forvolder dette hærværk så skal det stoppe.

Toilettet er pt. I stykker i trækket og bestyrelsen venter med at skifte det til næste sæson.

Toilettet forbliver derfor lukket for indtil der igen kommer vand til foråret.

Ad. 7.

Udfærdiges af formanden og sendes til kommunen.

Ad 8

Det gamle regnskab skal revideres og godkendes, og når dette er gjort, skal der hurtigst muligt

indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 9

Intet.

Nyborg den 2/12 2017

Tilstede: Benny, Jan, Claus og Henning

Afbud: Gitte og Kim

Referat 02-12-17

Ad. 1:

Velkomst: Morgenmad kl 09

Ad. 2:

Referat godkendt.

Ad. 3:

Kasseren: Benny, Henning, Bjørn og Claus mødtes og fik overdraget kasse, regnskabsmapper m.m

pr. 21/11-17

Priæmiefesten var 170 kr. pr. deltager. Gitte og Karlsson deltog.

Benny og Claus Tager i banken på mandag og får betalt regninger, samt for at anskaffe log-ins og bestille et kontokort.

Ad. 4: Siden Sidst:

Ad.4 A:

Bestyrelsen vil d. 6. januar kl. 10 gennemgå hvilket haver der er ledige så kommunen kan få besked iht. Fradrag.

Ad. 4B:

Forretningsorden for bestyrelsen i H/F Skovly. Bestyrelsen vedtager at aftale mødetidspunkt fra gang til gang og ca en gang om mdr. Vi aftaler fremadrettet at indføre ”valg af referent” ”henvendelse fra medlemmer”

Ad. 4C:

Rengøring af toiletter/kontor – Der er aftalt med en haveejer at vedkommende går fri af kontingent for denne service.

Ad. 4D:

Der vil på sigt blive oprette et køb/salg på vores hjemmeside.

Ad. 4E:

Medlemsliste: Vi kigger på medlemslisten. Claus og Henning vil kigge ind i at digitalisere det.

Ad. 4F:

Næste møde bliver den 6. januar kl. 9 til kl. 11

Ad. 4G:

Henvendelse angående dårlige stier efter opgravning af vandrør. Benny kontakter kommunen of får dette bragt i orden.

Referent Claus Jakobsen

 Bestyrelsesmøde i  januar blev aflyst p.g.a. formange afbud.

Randi 13.03.2019 09:30

Hvornår bliver der åbnet for vandet ?

karlsson 07.12.2017 16:07

så skal formanden vel have firma til at ordne haven

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:03

Søger have. Gerne med hus, men gør ikke noget hvis det trænger til en kæ...

23.10 | 12:07

Hej alle søger have der må ikke være fugt og ligene, så har i en der skal ...

02.10 | 18:36

Hi Mona, I will have a look at it tomorrow, from the outsite, thanks fo...

02.10 | 18:21

Jeg har en til salg. Nr. 173 I er velkommen til og tage en kig på den. Pris o...