Haveforeningen Skovly

Standardside

27-10-2022

Referat af Generalforsamling i H/F Skovly
Lørdag den 22. oktober 2022Dagsorden.
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Beretning v/Formanden.
5. Regnskab v/Bjørn Stampe.
6. Indkomne forslag
a) Forslag fra Jens Larsen (se bilag)
b) Forslag fra Peter Horsevad (se bilag)
7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
a) Formand Konstantin Pisani (ønsker genvalg)
b) Bestyrelsesmedlem Gitte Mouritsen (Ønsker ikke genvalg)
c) Suppleant Bente Poulsen (Ønsker genvalg).

8. Valg af revisor for 1 år.
9. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)
10. Valg til vurderingsudvalget
11. Evt.Ad 1.
Velkomst ved Formand Konstantin Pisani, som bad om 1 minuts stilhed for tidligere nu afdøde formand Leif Thomsen.Ad 2.
Som ordstyrer blev valgt Vibeke Ejlertsen. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.
Vibeke startede ud med at bede genralforsamligen påfører følgende tre punkter til dagsordenen da de var faldet ud: Valg af revisor, valf til kredsen og valf til vurderingsudvalget. Det og dagsordenen blev enstemmigt vedtaget.Ad 3.
Til stemmeudvalget blev valgt: Anne 88, Marianne 6 og Ina 68.


Ad 4.
Formanden beretter at det i år at Skovly har 75 års jubilæum, men at dette er blevet overset. Der vil blive arbejdet på en fest til sommer.

Lokalplansforslaget har skabt en del utilfredshed i alle foreninger i Nyborg, og formanden har sammen med formænd fra de andre foreningen i Nyborg lavet et fælles indsigelse mod planen.
I samme åndedræt har formanden forespurgt Kommunen om en vedligeholdelsesplan for foreningen. Dertil svarer kommunen at det er der ikke og kommer der heller ikke. Når der f.eks. er skader på vandrørende kommer kommunen og reperere dem, men har ingen planer om at skifte rørene ud.
Nu venter foreningen sammen med de andre foreninger på svar på indsigelserne og dette svar kan ankes hvis foreningen ikke finder svaret som ønsket.

Vandregningen er ok i størrelse i forhold til den varme sommer. Og alle medlemmer har været med til at holde øje med sprængninger af rør og vandhaner der løber.

Kommunen har ikke været så aktiv til at vedligeholde fællesarealerne, men heldigvis har Jens Larsen 286, været god til at hjælpe til med arealerne, og Anne 88 sørger for at toiletterne er pæne og rene.

Formanden bad om hjælpere til åbningen af vand når den tid igen kommer og Ole ”Vand”, Jens 286 og Jimmy 72 meldte sig til opgaven.

Hækkenes højde er stadig en udfordring. Formanden bad forsamlingen tænke over hvordan vi kan klarer den opgave sammen, istedet for at bestyrelsen bare bulder frem med skidtbreve. Og takkede for ordet.
Som reaktion på beretningen kom der en del ydelelser omkring problemet med hækkene. Viebeke bad dem der kom med konkrete forespørgsler omkring deres hække om at kontakte bestyrelsen om disse spørgsmål.
Benny 61, kunne berette at der er en gammel aftale med kommunen om at slå græsset ved Fristedet, og at man ikke kunne forlange en plan fra kommunen om dette, da kommunen planlægger det ind i deres planer så det passer bedst ind.

Beretningen bliver vedtaget enstemmigt.Ad. 5.
Bjørn gennemgår regnskabet.
Der bliver stillet spørgsmål til den tidligere lejestigning, hvorfor annonce i lokalavisen og elregningen. Disse spørgsmål bliver belyst og besvaret.
.
Forsamlingen godkendte regnskabet.


Ad. 6.
A) Jens fremlægger sit forslag om hævning af kontingent. Ønsket er at det skal give et råddighedsbeløb til foreningen, til bla. Uforudsete regninger m.m.
Der bliver argumenteret for og imod
Forslager til afstemning bliver at kontingentet bliver sat op til 2000 for 400 M2, 2500 for 600 og 3000 for 800 over de næste to år, med 100,00 stigning ved næste opkrævning.
Forslaget bliver vedtaget 23 for og 18 imod.

B) Peter fremlægger sit forslag for nedsættelse af depositum til 2000,00 i stedet for de nu 5000,00.
Peter mener det er mange penge set nogle af havernes tilstand i betragtning.
Bjørn mener stadig prisen er rigtig set evt. Omkostninger i betragtning.
Konstantin mener også at prisen da alting koster mere og mere.
Der bliver foretaget afstemning om nedsættelse af depositum til 2000,00.
Forslaget bliver nedstemt med 25 nej og 15 ja.Ad. 7
A) Formanden stiller sig til rådighed som fortsat formand. Der er ingen
modkandidater og Konstantin bliver genvalgt for 2 år.B) Gitte ønsker ikke genvalg. Forsamlingen og bestyrelsen takker Gitte for
hendes gode arbejde.
Sanne Kastrup 254 og Tine 46 stiller op. Der bliver foretaget skriftligt valg.
Sanne 25 stemmer, Tine 13 stemmer, 2 blanke stemmer.
Sanne er valgt til bestyrelsen for 2 år.
Da Sanne er supleant bliver Tine 46 valgt til 2. supleant for 1 år.C) 1. Supleant Bente Poulsen bliver genvalgt for 2 år.

Ad.8.
Marianne have 6 bliver valgt til revisor for 2 år.Ad. 9.
Konstantin Pisaru, Frank 261, Anja 76, Jens 286, Henning 9 blev valgt til Repræsentantskabet i Syd/Øst Fynskredsen.


Ad. 10.
Ina 68, Kenni 71, Konstantin, Frank 261 & Peter 17 blev valgt til vurderingsudvalget. Peter fortalte kort om udvalgets arbejde og at man hvis man meldte sig skulle kunne deltage i vurderingskursus d. 5 november. Invitation til kurset bliver sendt ud til de nye medlemmer.


Ad. 11.
Der blev stilt spørgsmål omkring vurderingssystemet da nogle mente at det er
misvisende, og Peter 17 forklarede omkring systemet og at det er vedtaget af Kolonihaveforbubdet, så man ikke kan komme uden om vurderingssystemet.


Dirigent: Vibeke Ejlertsen Ref. Kim Thomsen

Generalforsamling Skolvy d. 22/10-2022

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af ordstyrer og referent
  3. valg af stemmeudvalg
  4. Formandens beretning
  5. Regnskab v/ Bjørn Stampe
  6. Indkomne forslag

a)     Forslag fra Jens Larsen (Se bilag)

b)     Forslag fra Peter Horsevad (Se bilag)

        7. Valg til bestyrelsen.

a)     Formand Konstantin Pisani (ønsker genvalg)

b)     Bestyrelsesmedlem Gitte Mouritsen (ønsker IKKE genvalg).

c)     Suppleant Bente Poulsen (ønsker genvalg)

        8. Evt .

Bilag:

  1. Fra Jens Larsen

-         Hævning af kontingent løbende over de næste par år. Så vi for penge til at arbejde med            som forening. F.eks. 100,00 kr. pr. år, til vi rammer 2000/2500/3000 for 400/600/800                m2 grunde.

-         Parkeringspladser på grundende. Virker dobbelt-moralsk at vi snakker om at reducere               kørslen på gangene og så tillader flere og flere parkeringspladser på grundende.

-         Fældning og genplantning af bæltet af rønnetræer langs omkørselsvejen (Kommunen).

-         Bedre info generelt, med henblik på ting så som præmiehaver, fællesdage osv. Samt en             revurdering af alle de steder hvor informationen kan findes, skal der være så mange ?,             eller skal de samles et sted ?.

  1. Fra Peter Horsevad

-         Jeg foreslår at depositummet siddes ned fra 5000 til 2000 kr. Da en have til eks. 5000                 bliver dobbelt så dyr at erhverve. Der skal jo gerne være plads til alle i Skovly, både              rige og fattige.

Referat af Generalforsamling i H/F Skovly 

Lørdag den 10. oktober 2021

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af ordstyrer og referent.

Valg af stemmeudvalg.

Beretning v/Formanden.

5.  Regnskab v/Bjørn Stampe.

6.  Indkomne forslag:

     1. Honorering af bestyrelsen

     2. Vedtægtsændring vedr. salg/fraflytning af haver.

     3. Forslag vedr. depositum og dets størrelse ved køb af haver.

Valg til bestyrelsen, på valg er:

Kasserer for 2 år. (Bjørn ønsker genvalg).

Kasserer for 2 år. (På valg er Martin Ernst og Kim Thomsen, begge ønsker genvalg.)

2. Supl. For 2 år (Sanne Kastrup ønsker genvalg).

Valg af revisor for 2 år

Valg af revisor for 1 år

Valg af revisorsuppleant for 2 år.

9. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)

10. Valg til vurderingsudvalget

11. Evt. 

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Konstantin Pisani.

Ad 2.

Som ordstyrer blev valgt Vibeke Ejlertsen. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.

Ad 3.

Til stemmeudvalget blev valgt: Frank have 261, Marianne have 6, Bente have 129. 

Ad 4.

Formand Konstantin Pisani fortalte om året eller retter årene som er gået. Nedenstående er beretningen:

” Kære alle

Først vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen omkring det store engagement de har lagt for dagen.

Vi har for det første fået styr på samtlige haver i kolonien, og alle er registreret i et edb system.

En anden ting er at alle har betalt leje næsten til tiden. 

Dernæst har vi med hjælp fra en del frivillige moderniseret det gamle marketenderi, stor tak til alle involverede og omdøbt det til fristedet.

Vi har indkøbt 2 varmepumper som er sat op på fristedet og kontoret så bygningerne kan holdes frostfri.

Så har vi fået adgang til vandforsyningen så vi har mulighed for at holde øje med om vandforbruget løber løbsk.

En stor tak til Anne som hver morgen har sørget for at vores fællestoilet har været holdt pænt og rent.

Det er faktisk lykkedes at få udlejet stort set samtlige haver og kommunen har været meget samarbejdsvillige i klargøring af de haver som var fuldstændigt tilgroede, alle dræn er ligeledes blevet reetableret da en del var faldet sammen. Vi skulle nødig ligne Venedig igen.

En stor tak til H2O have 185 for hans indsats med at hjælpe hvor det var nødvendigt. 

Vi takker også Jens som har på frivillig basis gået rundt og samlet affald, beskåret buske, ordnet bede, og været mine øjne, så hvis der var noget der trængte til opmærksomhed kunne vi tage hånd om det.

Der har også været en del renoveringsarbejde/nybygning samt installation af elektricitet på forskellige pladser i kolonien, det betyder selvfølgelig at vejene ikke er optimale på nuværende. 

Vi er opmærksomme på problemet, men må desværre vente til foråret med at gøre noget ved problemet, vi beklager.

Det glæder mig meget at der er kommet en vaccine, så vi forhåbentlig for mere fornuftige forhold at komme sammen på i 2021.

Vi har stadig en del opgaver foran os som vi kigger på bla. Store træer og hække der er for høje og strømtavler til gangene. 

En rigtig god dag til alle ”.

Ad. 5.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6.

Der var af bestyrelsen fremlagt 3 forslag til ændringer af vedtægterne.

Honorering af bestyrelsen.

Bjørn Stampe forklarede kort om baggrunden for forslaget, idet det er mere end 10 år siden at det på en generalforsamling blev besluttet at medlemmer af bestyrelsen skal have fri haveleje som honorering af deres arbejde. Bestyrelsen mener at spørgsmålet skal tages op igen og det skal besluttes hvorledes bestyrelsen skal honoreres for arbejdet, såfremt man mener at det skal den.

Der var generel enighed om at bestyrelsen skal honoreres for deres arbejde, og nedenstående tekst blev vedtaget og skrives ind i vedtægterne med betegnelsen §8 stk. 2:

Generalforsamlingen vedtager bestyrelsens og frivillige hjælpers honorar og størrelse. Som udgangspunkt fastsættes honoraret jf. bestemmelserne i Ligningslovens §7M” Det er bestyrelsen der vedtager hvornår man er frivillig. Punktet er til beslutning på hver generalforsamling.

Det blev besluttet generalforsamlingen at bestyrelsens honorar for det næste år, skal svare til det enkelte bestyrelsesmedlems haveleje, dog ikke højere en svarende til en have på 800 m2.”.

Vedtægtsændring vedr. salg/fraflytning af haver.

Der blev talt frem og tilbage om forslaget, og følgende formulering blev besluttet, med pålydende §10 stk. 2:

”En have kan kun handles eller overdrages, hvis bygningerne og bygningernes placering, kloakforhold, forsikringsforhold, træer til skel, hækhøjde og havens sømmelige stand, med bestyrelsens anerkendelse er, eller bringes i overensstemmelse med regner i stk. 1” i Nyborg Kommunes regler for udlejening af kolonihaver samt Kolonihaveforbundets love.”

Depositum og dets størrelse ved køb af haver.

Der blev talt frem og tilbage om forslaget, nogle mente at forslaget ville holde nogle mennesker fra at købe/leje en kolonihave pga. størrelsen af beløbet, andre at forslaget var godt for haveforeningen.

Til sidst blev der fremlagt et forslag til afstemning, og som blev vedtaget, benævnt §2 stk. 2, med følgende ordlyd:

 

”Der opkræves et depositum på kr. 5000,00 kr. ved et lejemåls indgåelse”.

Ad. 7

A:Kasserer Bjørn Stampe ønskede genvalg. Der var ingen andre der ønskede at stille op, og blev med store klapsalve genvalgt.

B.Martin Ernst og Kim Thomsen ønskede begge genvalg. 

 Som modkandidat til Martin Ernst stillede Lis Bjørch sig til rådighed. 

Afstemningen blev afgjort med følgende stemmer: 42 Martin, 4 Lis og 2 blanke.

Derved blev Martin Ernst genvalgt for en 2 årig periode.

Der var ingen modkandidater til Kim Thomsen, som derfor blev valgt for en 2 årig periode.

C.     Sanne Kastrup ønskede genvalg som suppleant for 2 år. Der var ingen 

modkandidater og Sanne blev valgt.

 

Ad.8.

Som revisorer for 2 år blev Mikael Steensen, have 88, valgt. 

Som revisorer for 1 år blev Marianne Fick, have 6, valgt.

Som revisorsuppleant for 2 år blev Frank Pedersen, have 261, valgt.

Til revisorsuppleant stillede Frank have 261 og Casper have 167 sig til rådighed. 

Valgresultatet blev 38 stemmer Frank, 7 stemmer Casper og 3 blanke.

Ad. 9.

Til Repræsentantskabet i Syd/Østfyns kredsen blev følgende valgt:

Konstantin Pisaru 41, Tine 46, Marianne 6, Frank 261 & Sandra 273.

      Den inviterede Kredsformand Solvejg gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at de    

      valgte møder op til kredsrepræsentantskabsmøderne, da man ellers er forhindret i at 

      træffe beslutninger.

Ad. 10.

Henning Bojsen have 9 ønsker at trække sig fra udvalget.

Til udvalget blev valgt:

Konstantin 41, Bente 129, Frank 261, Casper 167, Lasse 52 & Christoffer 234.

Der blev ydret ønske om at vurderingsudvalget skal kunne sidde længere end 1 år, men dette skal stilles som et forslag til vedtagelse og kunne derfor ikke besluttes.

 

Ad. 11.

Formanden fortalte om muligheden for at få fjernet alle buskene på Flæskholmvej, da disse er til gene for trafikken og er blevet for høje og store. Der er indhentet en pris ved Erik Jørgensen på kr. 37.000 + moms for arbejdet. Formanden forsøger at overtale kommunen til at betale for dette arbejde. 

Der er en del for og imod dette ønske. Idet nogen mener at de skærmer godt for indsigten til deres haver og holder støv væk fra vejen. 

Der bliver forespurgt om ikke de høje træer på Flæskholmvej kunne blive skåret ned eller skåret til, pga. skygge i haverne fra disse træer. Dette vil formanden prøve at se på ved kommunen.

Der bliver nævnt den til tider meget høje fart på Flæsholmvej. Formanden vil tage kontakt til kommunen for at hører om der er mulighed for bump eller andre foranstaltninger der nedbringe farten. 

Formanden og dirigenten takker for et langt men godt møde og hæver mødet.

 

             Ref.  Kim ThomsenDirigent. Vibeke Ejlertsen

____________________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling i H/F Skovly 

Lørdag den 5. oktober 2019

Dagsorden.

Velkomst.

Valg af ordstyrer og referent.

Valg af stemmeudvalg.

Beretning v/Formanden.

5.  Regnskab v/Leif Thomsen.

6.  Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen, på valg er:

Formand for 2 år Benny Thomsen

Kasserer for 1 år.

Bestyrelsesmedlem for 2 år.

1 Supl. For 2 år

2 Supl. For 1 år

Valg af revisor for 2 år

A.Valg af revisorsupl. For 2 år.

9. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)

10. Valg til vurderingsudvalget

11. Evt. 

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

 

Ad 2.

Som ordstyrer blev valgt Sanne Kastrup have 254. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.

 

Ad 3.

Til stemmeudvalget blev valgt: Gitte Moutitsen, Steen Kristensen og Michael Jørgensen. Da Michael valgte at forlade forsamlingen blev Jan Desmareth valgt som afløser.

 

Ad 4.

Formand Benny Thomsen starter sin beretning, med at fortælle om det gode samarbejde der har været i bestyrelsen, bla. Med Kim Thomsen som sekretær og den afdøde kasserer.

 

Der blev af kassereren indført en regel om, at der ikke kan betales med kontanter, men det måtte konstateres at dette ikke fungerede, så der blev modtaget kontanter. 

 

Der har været indbrud i foreningshuset, og da forsikringen ikke dækker dette, blev det til en udgift på 7500,00 for nyt vindue. Der findes kun en brandforsikring.

 

Der har været brand i pavillonen ved foreningshuset. Denne blev repareret af gode hjælpsomme medlemmer med de forhåndenværende materialer. Denne brand var den første af mange, der blev startet i Nyborg. Politiet har været til stede i foreningen, med en mobil politistation for at berolige folk og tale med befolkningen. 

 

Det første krybskytteri er blevet opdaget i kolonien. Et rådyr blev skudt. Formanden måtte tale med kommunen om sagen. Karin fra Kommunen spurgte formanden, hvad han havde tænkt sig at gøre ved det, og formanden valgte at politianmelde dette, og blev afhørt om sagen.

 

Der blev holdt møde med kommunen, Vej og Park. Det var et ganske kort møde hvor der blev meddelt foreningen, at der ingen penge vil blive brugt i år, idet at beløbet der blev brugt sidste år, alene i Skovly, svarede til hele beløbet afsat til alle haveforeninger i Nyborg Kommune. Formanden fremhævede overfor kommunen, hvorfor Skovly skal straffes for manglende vedligeholdelse af bla. Dræn og vandrør fra kommunens side.

 

Rottefængeren blev tilkaldt til have 234, hvor huset var fyldt op med køkkenaffald og andet affald. Teknik og Miljø meddeler foreningen at det er foreningens ansvar at få ryddet op i haven. Martin fra bestyrelsen har alene stået for oprydningen af haven i sin fritid. 

 

Marketenderen er blevet opsagt pga. misvedligeholdelse af kontrakten. Der er af personlige grunde givet en opsigelse på 3 måneder og ikke 2 som normalt. Den 31 oktober bliver huset fraflyttet.

 

Kredsen og formanden har udtaget 5 haver til præmier.

 

Der er fra Marketenderiet indgivet en anmeldelse til kommunens Teknik og Miljø, vedr. at urinalen og håndvasken i marketenderiet ikke er korrekt tilsluttet opsamlingstanken. Der blev afholdt møde og afprøvning af eksisterende afløb. Der blev givet en frist til den 31/10-2019 til at få rettet fejlen, men efter aftale er fristen nu rykket til april 2020. Det bliver en dyr omgang af få lavet. Samme dag indgår der en anmeldelse til kommunen om ulovlige biler, campingvogne m.m. der er placeret i foreningen. Anmelderen er bestyrelsen bekendt. 

 

Bente og Martin fra bestyrelsen har været på havevandring og konstateret ca. 50 haver som skal have rettet op på forhold i haverne, så som for høje hække m.m.

 

Vandforbruget er steget kraftigt. Det er steget fra ca. 3500 m3 til 8700 m3 sidste år. Derfor stigningen på 400,00 kr pr. have. Nogen bruger vand til de forkerte ting, så som bilvask, spule fliser, vand græsplæner sov. Det er besluttet at vandprisen bliver som den er nu itv. 

 

Der er blevet holdt møde med kommunen, hvor der blev oplyst at lokalplanen for området er udsat til, til næste år altså 2020, og dette gælder også for den nye lejekontrakt mellem kommunen og foreningen. Under mødet blev der fra kommunens side nævnt, at man også havde fået meddelelse om en del elscootere der stod i haverne. Dette blev dog henlagt, da der blev gjort opmærksom på, at dette er et personligt hjælpemiddel.

 

Solvejg Nielsen fra Kredsen for lov til kort at orientere om at der er vurderings kursus den 26/10-2019, samt at præmiefesten er den 25 oktober kl. 18:00 i Nyborg Hallens Cafeteria. Det bliver oplyst at præmie modtagere og bestyrelsen kan deltage, og at det skal oplyses Kredsen inden tirsdag hvem der deltager.

 

Beretningen blev afbrudt af nogle spørgsmål fra de fremmødte, enkelte blev besvaret. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. vandregningen og dette blev igen forklaret. Hvor høj må en hæk mod stien være, svaret va 1,5 meter og 1,8 i skellet. 

Peter Slot Nielsen fra vurderingsudvalget svarede på en forespørgsel vedr. priserne på haverne. Der skal laves vurderinger, og disse er ofte højere end det de bliver solgt til.

 

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

 

Ad. 5.

Tidligere formand og kasserer gennem mange år, havde påtaget sig erhvervet at fremstille et regnskab, som hjælp til foreningen, efter kassererens pludselige død.

Leif fortalte at han havde stået der og fremlagt regnskaber ca 25 gange før og nu en gang mere. 

Leif gennemgik regnskabet og fremhævede der specielt vandforbruget for sidste år, og det faktum at man nu skulle betale a conto, derfor det meget store beløb for vand. Grunden til at man skal betale a conto fremover, er at der var vandregninger der ikke var betalt til tiden, og man derfor er kommet under administration.

Leif fortæller at alle regninger er blevet betalt for sent og at der derfor er kommet rykkere med gebyr på, hvilket tyder på at der ikke har været styr på betalingerne, hvilket har været dyrt i gebyrer.

Et medlem spørger hvorfor der blev betalt mere til Kredsen i medlemsbidrag sidste år end i år. Forklaríngen er at der er færre medlemmer i foreningen nu end sidste år.

 

Der blev stillet yderligere spørgsmål til vandregningen fra medlemmer af foreningen, som formanden og Leif besvarede.

 

Forsamlingen godkendte regnskabet, og takkede samtidig Leif for at have trådt til at lavet regnskabet.

 

Ad. 6.

Der var ikke fremkommet nogen indkomne forslag.

Der var 4 stemmeberettigede som havde forladt generalforsamlingen, således at der nu er 37 stemmeberettigede tilbage. 

Ad. 7

A:    Formanden stiller sig til rådighed som fortsat formand, samt at Konstantin Pisaru fra have 41, stillede sig til rådighed. 

    Konstantin fik 30 stemmer og Benny fik 7. 

    Konstantin blev valgt som ny formand for 2 år.

 

B.    Ulla Krogsgaard og Bjørn Stampe stiller op som kasserer.

    Ulla for 10 stemmer, Bjørn for 24 og 3 stemmer er blanke.

    Bjørn Stampe bliver valgt som kasserer for 1 år.

 

C.    Bente Poulsen, Gitte Mouritsen og Lis Nielsen stillede op.

    Bente fik 14 stemmer, Gitte fik 16 stemmer, Lis fik 2 og 1 stemme var blank.

    Gitte blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

D.    Bente Poulsen blev valgt som 1 suppleant for 2 år.

 

E.    Sanne Kastrup blev valgt som 2 suppleant for 1 år.

Ad.8.         Jan Desmareth valgt som revisor for 2 år.

Ad.8A.    Hans Peter Kristensen fra have 179 blev valgt som revisorsuppleant for 2 år.

 

Ad. 9.        Konstantin Pisaru, Gitte Mouritsen, Bente Poulsen, Martin Ernst, & Jane Aalund blev valgt til Repræsentantskabet i Syd/Øst Fynskredsen.

 

Ad. 10    .    Konstantin Pisaru, Henning Bojsen have 9 og Ole Rasmussen have 129.

Ad. 11.    Der bliver spurgt om der er en max pris på haver. Svaret er nej.

        Der bliver spurgt om hvad holdningen er til kriminelle forhold i foreningen. 

    Man bør naturligvis anmelde hvis man mener det er nødvendigt eller vende 

sagen med bestyrelsen.

 

Hvordan kommer man fra bestyrelsen ud med informationer. 

Man kan følge med på hjemmesiden, facebook og så bliver der hængt 

informationer op i kasserne rundt i foreningen.

 

Kan de vilde katte ved og omkring have 183 ikke blive indfanget.

Den nye formand vil tage kontakt til kattens værn omkring sagen.

 

Hvad sker der med foreningshuset ?

Den nye bestyrelse vil drøfte dens fremtid hurtigst muligt.

 

Man må ikke holde i rabatten langs Flæskholmvej pga. adgangen for redningskøretøjer.

 

Der blev spurgt om det var en idé med en hjertestarter. Bestyrelsen vil undersøge muligheden.

 

             Ref.  Kim Thomsen

Dirigent. Sanne Kastrup

Ekstraordinær Generalforsamling 8.12.2018

Referat af

Generalforsamling i Haveforeningen Skovly Nyborg, 29/9 2018.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer

3. Valg af stemmeudvalg.

4. Beretning ved formanden.

5. Regnskab ved kassereren.

6. Indkomne forlag.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Kasserer for 2år Afgående Claus Jakobsen.

b. Bestyrelsesmedlem for 2 år. (Martin Ernst)

c. Bestyrelsesmedlem for 2 år. (Kim Thomsen)

d. bestyrelsessuppleant for 2 år (Lis B. Nielsen)

8. Valg af revisorer.

                             a. Valg af revisor.

                             b. Valg af revisorsuppleant.

9. Valg til repræsentantskabet i Sydøstfynskredsen.

10. Valg af vurderingsudvalg

11. Eventuelt.

Ad 2. Ordstyrer

Kim Thomsen valgt.

Ad 3. Stemmeudvalg

Stemmeudvalg: Bjørn Stampe, Rene, Bente Poulsen.

Ad 4.Beretning.

Formanden kritiserede bestyrelsens forretningsorden (som er overtaget fra den forrige bestyrelse). Han fortsatte med at fortælle om det dårlige samarbejde mellem ham og resten af bestyrelsen. Fra det årlige møde med kommunen refererede formanden, at lokalplanerne for de enkelte havekolonier bliver færdige i slutningen af 2019. Der er tildelt de 5 præmier til Skovly, som vi er berettiget til.

Der har været problemer med det nye toilet. De består i, at der ikke er blevet lukket for vandet efter brug, sådan at det har været nødvendigt at tømme samletanken mange gange. Formanden oplyste, at han har været ene om at passe kontoret i det forløbne år.

I den efterfølgende debat kom det frem, at bestyrelsen ikke har været samlet, siden den blev valgt på den anden ekstraordinære generalforsamling. Kim Thomsen stillede forslag om, at arbejdet bliver delegeret ud til alle i bestyrelsen i det kommende år.

19 ud af 35 stemte for beretningen.

Ad 5. Regnskabet.

Kassereren fremlagde regnskabet. Det viste sig at indeholde flere fejl, og det var ikke blevet revideret af foreningens interne revisorer.

Det blev vedtaget, at fejlene skal rettes og at regnskabet derefter revideres og fremlægges i kontoret, så

medlemmerne kan se det.

Ad 6. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag om, at der tilføjes en sætning i §4 i vedtægterne med ordlyden: 

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Forslaget blev forkastet med stemmerne 34 mod 1.

Ad 7. Valg til bestyrelsen.

Birgitte Rasmussen valgt som kasserer.

Martin Ernst og Kim Thomsen valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Lis B. Nielsen blev valgt som 1.suppleant og Bente Poulsen som 2. suppleant.

Ad 8. Valg af revisorer.

Annette Friis fortsætter 1 år og Michael Steensne valgt for 2 år. Anne Steensen blev revisorsuppleant.

Ad 9. Valg til repræsentantskabet i Sydøstfynskredsen.

Der kunne vælges 5. Valgt blev: Benny Thomsen, Henning Jensen, Birgitte Helstrup og Bente Poulsen.

Ad 10. Valg af vurderingsudvalg.

Anja Thomsen, Lone Jørgensen og Anne Steensen. De valgte medlemmer skal deltage i vurderingskursus før de kan registreres som vurderingsfolk.

Ad 11. Eventuelt.

Foreningshusets fremtid blev diskuteret.

Ref.: Peter Slot Nielsen                                                                           Dirigent: Kim Thomsen.

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:03

Søger have. Gerne med hus, men gør ikke noget hvis det trænger til en kæ...

23.10 | 12:07

Hej alle søger have der må ikke være fugt og ligene, så har i en der skal ...

02.10 | 18:36

Hi Mona, I will have a look at it tomorrow, from the outsite, thanks fo...

02.10 | 18:21

Jeg har en til salg. Nr. 173 I er velkommen til og tage en kig på den. Pris o...